Onze visie op identiteit

Onze visie op identiteit

Op de St. Antoniusschool beschouwen we de identiteit als een kwaliteitskenmerk. Samen met de ouders en de buurt, wordt elke dag opnieuw op eigen wijze vorm en inhoud gegeven aan de identiteit door de kernwaarden zichtbaar en voelbaar te maken. We laten dit ook zien door aandacht te besteden aan vieringen, symbolen, gewoonten en verhalen uit zowel de katholieke traditie, als van andere religies en levensovertuigingen. De identiteit van de St. Antoniusschool is niet beperkt tot het levenbeschouwelijke aspect alleen. We spreken daarom over de brede identiteit. Hiermee wordt bedoeld dat de ASKO vanuit de kernwaarden vorm en inhoud geeft aan de totale organisatie. De brede identiteit heeft invloed op het gehele onderwijs, zowel op de opvoedkundige kant, als op de wijze waarop het onderwijs georganiseerd en gegeven wordt. Het uiteindelijke doel van is om te verbinden en samen te bouwen aan een mooie samenleving. 

De identiteit kenmerkt zich vooral door een grote onderlinge verbondenheid. Dit krijgt op de St. Antoniusschool gestalte in de grote  aandacht voor traditionele vieringen van kerstmis en Pasen. Hierin treft de gemeenschap elkaar: er is een grote betrokkenheid van ouders en het team.