Schoolnieuws 13 2017-2018

  • Gemaakt op: 8-3-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Staken
Op woensdag 14 maart zijn opnieuw stakingsacties in het basisonderwijs. Deze keer staakt de provincie Noord Holland. Zoals we al aankondigden legt ook het team van de Augustinus het werk neer. Dit doen we mede omdat we ons zorgen maken over de lerarentekorten, die in de toekomst nog groter dreigen te worden. Met de daaruit voortvloeiende problemen hebben we allemaal te maken. Bij ziekte van leerkrachten zijn amper invallers te vinden, groepen worden verdeeld, partimers werken extra en in het uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd. Dit  willen wij ook liever niet en dit  is, naast gewone werkdruk, extra werkdruk verhogend voor iedereen.  

Naar aanleiding van voorgaande acties is in het regeeraccoord  al wel opgenomen dat er structureel middelen vrijgemaakt kunnen gaan worden voor werkdrukverlaging. De vakbonden en werkgevers hebben daarbij  aangeven dat hun eis voor meer salaris overeind blijft. Het werkdrukverlagende bedrag zal lang niet toereikend zijn om alle problemen op te lossen. We zijn echter blij met deze eerste stap. Dit zal de komende periode in het team en in de MR op de agenda komen te staan.

U ontvangt bij deze van ons ook een brief die het in Amsterdam is verspreid.  Deze geeft extra informatie achtergrond informatie en informatie over de actie Op=OP. U kunt de actie ondersteunen door de petitie te tekenen.

Spelen op het nieuwe plein
De kleuters hebben het nieuwe plein uitgeprobeerd en dat was erg leuk Het plein nodigt meteen uit tot meer samenspel. Als na het voorjaar het gras er ligt kunnen we er elke dag weer spelen. Daar kijken we naar uit!

Rots en Water

Deze donderdag start ook groep 7 met de Rots en Water lessen. De 10e les is een afsluitende les. Hiervoor wordt u uitgenodigd. De exacte datum is jammergenoeg nog niet bekend,  zeer waarschijnlijk is dat op woensdagochtend  25 of donderdag 26 april. U hoort zan de leerkracht zodra de datum defintief bekend is.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Elk jaar vullen leerkrachten twee keer een vragenlijst in over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij middels het leerlingvolgsysteem Zien!. Hiermee wordt goed in kaart gebracht hoe het ervoor staat met het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. 
Sinds dit schooljaar vullen de kinderen van groep 5 t/m 8 ook zelf vragenlijsten in: de vragenlijst Leer- en leefklimaat, de vragenlijst Sociale vaardigheden en de vragenlijst Veiligheidsbeleving. Deze vragenlijsten bevragen evenals de leerkrachtvragenlijst de onderdelen betrokkenheid en welbevinden. Hierbij bevatten de vragenlijsten allerlei stellingen met betrekking tot diverse categorieën, zoals: relatie andere kinderen, autonomiebeleving, pestbeleving en pestgedrag en sociale veiligheidHet invullenvan de leerlingvragenlijsten biedt de leerkrachten meer, en soms ook verhelderende    inzichten over hoe de leerlingen over zichzelf denken. De uitkomsten van de vragenlijsten wordt met de intern begeleider besproken tijdens de groepsbesprekingen en uiteraard volgen er passende acties als dat nodig is. Hierbij kunt u denken aan een gesprek met een individuele leerling en eventueel de ouders, maar ook aan het aanbieden van verschillende lessen uit de Vreedzame School of zoals in groep 6 en 7 een Rots en Watertraining. In het komende thema, Sport en beweging,  besteden we  schoolbreed aandacht aan het onderwerp: Als je je buitengesloten voelt  en niet goed weet hoe je hiermee om moet gaan. Een van de onderwerpen die in de leerlingenquete ook aan bod kwam.


Thema 4: Sport en beweging
Maandag 12 maart starten we met het thema Sport en beweging. Tijdens de inloop krijgt u vast een voorproefje van wat er de komende periode te wachten staat. Naast de reguliere gymlessen zullen er extra sportactiviteiten worden georganiseerd. In de groepen worden zelfbedachte spellen voor op het schoolplein ontwikkeld en is er aandacht voor spelregels en samen spelen. Ook gaan we tussen de lessen door wat meer bewegen door middel van energizers. Het team is erg benieuwd wat deze extra bewegingsmomenten doen met de concentratie en werkhouding in de klas. 

We sluiten het thema op 20 april af met de jaarlijkse Koningsspelen.


Schoolmaatschappelijk Werk
Sinds kort is Judith Pelgrom regelmatig ook tijdens schooltijd aanwezig op school. Zij is  al sinds een aantal jaar verbonden aan een aantal basisscholen in Landsmeer als schoolmaatschappelijk werker. Judith was langere tijd werkzaam in de jeugdzorg en vanaf 2008 als schoolmaatschappelijk werker in Amsterdam. 

Er zijn soms  momenten dat u als ouder niet weet wat u moet doen. Opvoeden is wel eens moeilijk en zwaar. Dat is normaal en meestal komt er vanzelf een oplossing.  Soms is het prettig om situaties die zich voordoen even met een deskundige te bespreken, kom dan gerust langs om het te bespreken. Een andere mogelijkheid is ook dat Judith Pelgrom  u informatie kan geven welke ondersteuningsmogelijkheden er  zijn in Landsmeer. Binnenkort is Judith regelmatig in school aanwezig en kunt u  ook op school met  onderstaande  type  vragen of zorgen over uw kind bij haar  terecht. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

• Druk en dwars gedrag van kinderen
• Zelfvertrouwen en weerbaarheid van kind en/of ouder
• Gezondheidsproblemen van kind of ouders
• Relatie met het kind
• Relatie kinderen onderling (bijv. pesten)
• Echtscheidingsproblemen, bezoekregeling
• Rouwverwerking

Leerplichtambtenaar

in een bijgaande brief stelt de nieuwe leerplichtambtenaar van Landsmeer zich aan u  voor en beschrijft zij haar werkzaamheden, en verdere taken en plichten bij schoolverzuim.


Knuppelpad

Een aantal weken geleden hebben de kinderen het knuppelpad, op de Gouwe plek, opnieuw aangelegd. Op donderdag 8 maart mochten  4 kleuters en 2 kinderen van groep 6 het knuppelpad met klei afmaken.  Volgende week gaan weer alle groepen aan het werk op De Gouwe Plek. De data staan hieronder! Denkt u eraan dat de kinderen die dag laarzen en eventuele regenkleding bij zich hebben!


Belangrijke data:

maandag 12 maart:           start van het nieuwe thema sport en beweging


werken op de Gouwe Plek:

vrijdag 16 maart:                groepen 6,7,8

woensdag 21 maart:          groepen 3,4,5

vrijdag 23 maart:                groepen 1/2 


vrijdag 23 maart:                palmpasen


Bijzondere mededelingen:
Zwemfestijn : Op zondag 8 april zal er voor de elfde keer een zwemfestijn, mede georganiseerd door Hans Berger vanuit de Lionsclub Gijs, plaatsvinden. Thomas Berger uit groep 6 heeft zich weer opgegeven als Team Captain en zou het leuk vinden als zijn schoolgenootjes weer mee willen zwemmen voor het goede doel; De stichting KinderBeestFeest. Lees voor meer  informatie bijgaande brief of kijk op www.zwemfestijn.com  

Juf Debora:  Tot onze spijt moeten we u meedelen dat juf Debora, leerkracht van groep 1 / 2 A,  m.i.v. 1 mei op een andere school gaat werken. Namens juf Debora de volgende toelichting op haar besluit: 'Omdat er een vacature voorbij kwam waarmee ik mijn loopbaan nog eenmaal een nieuwe wending kon geven heb ik besloten deze  kans aan te pakken. Ik besef ook dat het midden in het schooljaar is, dat is niet ideaal. In deze tijd van tekorten zijn de mogelijkheden er ineens en met mijn leeftijd moet je soms een moment niet voorbij laten gaan.Ik heb met  hier 16 jaar  met veel plezier gewerkt en hoop dat op de volgende school ook te gaan doen.' 

We vinden het jammer, maar wensen Debora natuurlijk ook heel veel succes met deze nieuwe stap in haar loopbaan.     In een eerdere bericht in het Schoolnieuws heeft u kunnen lezen dat juf Nathalie per 1 april a.s. op de Augustinus start. Zij zal de groep overnemen.

De volgende schoolnieuws verschijnt 22 maart.

​Staken, Spelen op het nieuwe schoolplein, Rots en water training, Sociaal emotioneel, Thema sport en beweging, Schoolmaatschappelijk werk, Leerplicht, Knuppelpad, Belangrijke data, Bijzondere Mededelingen.

Foto's

Video's

Meer informatie