Schoolnieuws 3 2019-2020

  • Gemaakt op: 10-12-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 10-12-2019 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 19 december:                                              17.45- 19.00 uur kerstdiner met ouderborrel in de hal 
Vrijdag 20 december:                                                       Kerstviering in de klas, afsluiting: open podium met muziek 
Vrijdagmiddag 20 dec t/m 5 jan 2020:                       Kerstvakantie 
Maandag 6 januari:                                                           Start thema 3 
Woensdag 8 januari:                                                        Werkdag op de gouwe Plek, groep 6, 7 en 8 
Vrijdag 10 januari:                                                             Werkdag op de Gouwe Plek, groep 3, 4 en 5 
Maandag 20 januari:                                                        Schaatsen groep 5 t/m 8| 
Vrijdag 31 januari:                                                             Ontdekdag de Gouwe Plek, groep 1/2                     
Woensdag 5 februari:                                                      Ontdekdag  Gouwe Plek, groep 4-6-8 
Vrijdag 7 februari:                                                             Ontdekdag Gouwe Plek, groep 3-5-7 
 
ALGEMEEN 
 
Inspectiebezoek 
In Nederland bezoekt de onderwijsinspectie met regelmaat schoolbesturen en scholen. Zij houdt zo zicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Dit najaar jaar was het ASKO-bestuur, bestuurder van 32 scholen in Amsterdam en omgeving, aan de beurt voor een uitgebreid onderzoek. Dinsdag 17 september is de onderwijsinspectie gestart met allerlei gesprekken op bestuurlijk niveau. Daarna zijn in de afgelopen periode een aantal ASKO-scholen bezocht voor een uitgebreid inspectieonderzoek, waaronder ook de Augustinus. 

Voor de Augustinus was het laatste inspectiebezoek in oktober 2014, dat is alweer een aantal jaren geleden. Op 7 november is de Augustinus voor een zogenaamd klein verificatie bezoek bezocht. De inspecteur gaf daarbij aan in gesprek te willen gaan met de directie en de intern begeleider over onze resultaten, over onze ambities en over hoe wij werken aan onze kwaliteitszorg. Het was een diepgaand en prettig gesprek, waarin we ook intensief werden bevraagd. We hebben kunnen laten zien waar we aan werken en hoe we onze kwaliteit monitoren. De inspecteur gaf aan veel vertrouwen in het beleid en de plannen van de school te hebben. Als feedback kregen we dat we een goed zicht hebben op wat er nodig is. Zij zagen dat we plannen in werking hebben gezet om aan onze speerpunten te werken en dat we de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen monitoren. We zijn uiteraard enorm blij met dit mooie resultaat over ons beleid waar we zo hard aan werken. Naast complimenten dat het goed gaat heeft de inspectie geconstateerd dat de aandacht voor het afstemmen van het onderwijs voor beter presterende leerlingen op onze school een belangrijk punt is en de focus hiervoor nodig is en blijft. De inspecteur complimenteerde ons tenslotte ook met onze merkbaar goede interne samenwerking op school en noemde de afstemming met het ASKO-bestuur als positief. 
 
Schoolontwikkeling 
Maandag 28 oktober jl. had het team een studiedag. We willen graag een inkijkje geven waar we die dag mee bezig zijn geweest. Een van de onderwerpen op de agenda was handelingsgericht werken (HGW).  De informatie ging over de grote HGW-cyclus en wat we op schoolniveau al goed doen om een zo passend mogelijk aanbod te hebben. We hebben gezamenlijk gekeken naar waar we al sterk in zijn en waar de komende periode de focus op komt te liggen. Dat is op de kleine HGW-cyclus op het dagelijkse niveau, waarmee we evalueren en reflecteren op de les als aandachtpunt nemen. 
Vervolgens hebben de kartrekkers van de drie leerteams hun jaarplannen gepresenteerd aan het team. In die plannen staan wat we dit schooljaar willen bereiken en hoe we dat gaan doen. De leerteams zijn begrijpend lezen, Vreedzame School en thematisch werken. 
Ook hebben we met elkaar aan de hand van de landelijke kwaliteitseisen gekeken welke schoolontwikkeling wij als team zien en hoe we dit kunnen verbinden aan onze eigen professionele ontwikkeling. Alle leerkrachten zijn daarna aan de slag gegaan met het beschrijven van hun persoonlijke ontwikkelpunten op het gebied van talentontwikkeling, professionalisering en schoolontwikkeling. 
Tot slot hebben we een tussenevaluatie gemaakt van het traject dat we zijn gestart om de professionele cultuur op school te versterken. Dit doen we aan de hand van bordsessies, waarin we de speerpunten van de school opdelen in kleinere tussendoelen om uiteindelijk het einddoel te bereiken. Op deze manier houden we de vinger aan de pols en kan er sneller bijgestuurd worden als dat nodig is. We zijn dit schooljaar gestart met de bordsessies en het team vindt dat we dit al best goed doen met elkaar. We merken dat het bord goed zicht geeft op de kleine stappen die gemaakt moeten worden om onze doelen te bereiken. Gedurende het schooljaar is er wel behoefte om nog een keer feedback te krijgen, daarom gaan we nog 1 x onze trainer uitnodigen. 

De eerstvolgende studiedag besteden we aandacht aan onze scholing Begrijpend lezen en aan de opbrengsten analyses en vervolgacties naar aanleiding van de Midden toetsen. 

Sint  
De OR en andere hulpouders hadden de school prachtig versierd. Op maandagochtend hoorde je verschillende “oh’s en aaaaah’s”. Echt super!!! Ook kwam er later nog een stal voor het paard van Sinterklaas bij. O-zo-snel kreeg een eigen plekje in onze gang met echt hooi! Daarna was er op maandag weer een prachtige schatkamer ingericht. De meeste kinderen weten meteen wat ze willen hebben, maar zoals op de foto's te zien is, kan kiezen uit zoveel moois nog best lastig zijn.  

Wat mooi allemaal---.jpg   thumbnail_IMG_4809.jpg   thumbnail_IMG_4811.jpg

De aankomst van Sint en z'n Pieten werd traditioneel muzikaal begeleid door Amicitia. Waarvoor onze dank, want dat geeft toch weer een extra speciaal tintje aan het feest.  

Staking 30 en 31 januari 
In Amsterdam Nieuw West hebben 16 scholen inmiddels een week hun deuren gesloten. In deze week wilden zij de tijd te nemen om, buiten de huidige noodmaatregelen om, meer na te gaan denken over structurelere oplossingen voor het onderwijs aan onze kinderen. Een begrijpelijke actie gezien de problematiek die er in het grootstedelijke onderwijs inmiddels is. Wij hebben ook met krapte te maken, nog iets minder zichtbaar omdat het ons (al is het via uitzendbureaus) nog steeds lukt bevoegde leerkrachten voor de groep te hebben. We merken echter ook dat er een constant groot beroep wordt gedaan op teams/scholen, om ondanks de  krapte op de arbeidsmarkt, kinderen op te vangen (bijv. bij ziekte) en tegelijkertijd kwaliteit en zorg te blijven leveren. Ook ons team staat regelmatig onder druk en het gevaar van roofbouw ligt dan op de loer. We hebben veel steun aan ouders die ons support geven. We weten dat de postieve steun voor ons als team, bijdraagt aan een prettige werkomgeving.  
Het lijkt erop dat de CAO onderhandelingen niet heel voorspoedig verlopen en er is onlangs opnieuw een landelijke stakingsoproep gedaan. Het is nog niet zeker of het nodig is, maar de kans is aanwezig dat we ook 30 en 31 januari de school weer sluiten, omdat het team dan staakt. We willen u alvast informeren zodat u eventuele voorzorgsmaatregelen i.v.m. werk alvast kunt nemen. Mochten er ouders zijn die ons ook actief willen steunen bij eventuele acties dan horen wij dat graag. 

THEMA 

Dans workshops
Op maandag 18 en woensdag 20 november hebben de kleutergroepen een dansworkshop gehad. Maandag kregen wij Flamenco les en op woensdag stond in het teken van de Braziliaanse dans. De kinderen hebben heerlijk bewogen op de muziek en hebben veel plezier gehad. 
Groep 3 kreeg onder andere ‘Aftomix’ op de foto's zien jullie het dansen in actie! 

DE VREEDZAME SCHOOL 
 

Mediatoren.jpg

Op 1 november 2019 werden deze Mediatoren in het zonnetje gezet tijdens hun diploma-uitreiking. De ouders van de Mediatoren waren hiervoor uitgenodigd en konden vol trots zien hoe hun kind het diploma voor Mediator in ontvangst nam. Elk schooljaar worden na een heuse sollicitatieronde een aantal leerlingen uit groep 8 opgeleid tot Mediatoren. In een korte training oefenen zij dan vaardigheden waarmee ze op een gestructureerde manier conflicten tussen leerlingen helpen oplossen. Kinderen die een conflict hebben dat ze niet zelf oplossen krijgen in een gesprek met de mediatoren de ruimte om hun kant van het verhaal te vertellen. Ze bespreken hoe ze zich voelen en uiteindelijk wordt er naar een win-win oplossing gezocht. Lukt dit niet, dan komt de leerkracht in beeld om het conflict op te lossen. 

IN DE BUURT 

Vrijwilliger in het zonnetje! 
Nominatie vrijwilliger.JPG

Dit jaar hebben we Marloes de Graaf extra in het zonnetje gezet voor haar waardevolle bijdrage aan het natuuronderwijs op de Augustinus. Marloes is al vanaf het begin coördinator van de natuurouders. Een aantal jaren geleden heeft zij met andere ouders het natuuronderwijs op de Augustinus weer nieuw leven ingeblazen en hebben zij samen met school een natuurprogramma voor op de ontdekdagen ingericht. Marloes is door school voorgedragen om in het zonnetje te worden gezet. Ze heeft vrijdagmiddag 6 december uit handen van de wethouder een speldje, mooie bloemen en een mooi boek van Landsmeer ontvangen. 

Inzameling speelgoed voedselbank 

voedselbank.jpeg

Wij willen jullie enorm bedanken voor de inzameling van al het prachtige speelgoed voor de voedselbank. Ruim 5000 kinderen ervaren op deze manier de decembermaand ook als feestmaand! 
Feestelijke groeten, 
Hans, Thomas (gr 8) en Nicole Berger 

Bezoek AMC Sint Maarten 
Woensdag 20 november zijn er een aantal kinderen van groep 8 samen met leden van de OR naar de kinderafdeling in het AMC geweest. De kinderen werden rondgeleid over diverse afdelingen en gaven daar het ingezamelde snoepgoed van St. Maarten aan de kinderen (zie foto). 
Hieronder een stukje van de kinderen: 
Nina, Nanna, Mena, Fay, Wessel, Thomas Be, Charlize en Milya Uit Groep 8 zijn woensdag 20 november naar het AMC geweest en hebben daar snoep gebracht. Het was erg leuk, maar ook best wel vervelend om al die kleine kinderen in het ziekenhuis te zien liggen. Wij (groep 8) mochten ook te gast zijn in het Emma tv programma. Dat is een programma voor alle kleine kinderen waar iemand dan komt vertellen over zijn of haar werk. En wij kwamen daar om even te gaan kijken en vroegen ze of we in de aflevering wilden. En wij antwoorden natuurlijk ja! Dus mochten wij in de aflevering. Maar we moesten wel het snoep brengen, dus gingen we afwisselen. 
 
Opbrengst Jumbo actie 
Afgelopen maanden kon er via de Jumbo gespaard worden voor de school. De actie heeft de school een opbrengst van € 997,00 opgeleverd! Wij willen u bedanken voor u bijdrage. We gaan het bedrag inzetten voor onze schoolbibliotheek. 

Opbrengst Bruna actie 
Van alle ingeleverde bonnen mochten we 20% van het totaalbedrag € 33,65 besteden aan boeken voor de schoolbibliotheek. Hartelijk dank voor het inleveren van uw bonnen. 

Opbrengst sponsorloop 
Hieronder een bedankje van zorgboerderij De Marsen
 
Aan ouders en kinderen van de Augustinusschool: 
De Sint was bij aankomst in Landsmeer zeer verrast 
dat de ezels op zorgboerderij De Marsen zijn verkast. 
De hardlopende Augustinuskinderen zorgden voor sponsorgeld 
waarvan op De Marsen duurzaam hout kon worden besteld. 

Sint heeft met eigen ogen mogen aanschouwen 
hoe hulpboeren er een ezelverblijf van konden bouwen. 
De ezels vinden het op het Scharrelerf nu heel fijn 
en worden geknuffeld door bezoekers groot en klein. 

De plannen op de Marsen gaan zo goed 
dat zij in maart weer meedoen met NL-doet. 
Het restant bedrag van de sponsorloop 
wordt dan gebruikt voor materiaalaankoop 
om een kippenren op het Scharrelerf te creëren, 
zodat de kinderen nog meer kunnen ontdekken en leren. 

Van hulpboer Tobias heeft Sint vernomen 
dat hij de klassen graag nog eens langs ziet komen. 
Het team van De Marsen zegt nog 1 keer luid: 
"Augustinusschool bedankt voor de rijke sponsorbuit!" 

 
Lieve Augustinus-ouders en -kinderen, wij wensen jullie een hele fijne kerstvakantie met veel gezelligheid en zien jullie allemaal gezond en wel weer op maandag 6 januari 2020! 
Team Augustinus: 
Brit, Dunja, Sandra, Nathalie, Nick, Sabine, Mirjam, Ester, Hanna, Lisa, Nadja, Court, Vincent, Nadia, Sjoerd, Amine, Lydia, Selma en Alice

Het volgende schoolnieuws komt voor de voorjaarsvakantie. 

Foto's

Video's

Meer informatie