schoolnieuws 9 2018-2019

  • Gemaakt op: 7-2-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 7-2-2019 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sverre Oelen
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Belangrijke data: 
Vrijdag 15 februari - Studiedag
27 & 28 februari - Rapportgesprekken
15 maart - Staking
28 maart - Studiedag
11 april - Koningsspelen/sportdag

Verlof

Beste ouders, 

Sommigen van u hebben nog wel eens vragen bij het opnemen van vakantiedagen buiten de geplande vakanties om. Verlof voor vakantie buiten schoolvakanties is volgens de leerplichtwet zelden toegestaan. Maar mocht u wegens gewichtige omstandigheden toch een verlofverzoek willen doen, dan is het de bedoeling dat u vooraf overlegt en akkoord hebt van school.

Nu de voorjaarsvakantie in zicht is wil ik u erop wijzen dat eerder vertrekken of later terugkomen aansluitend aan de voorjaarsvakantie niet is toegestaan.
Verzuim waarvoor u geen toestemming heeft en ook ziekteverzuim, zijn wij verplicht te melden bij leerplicht Landsmeer.

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind nu net ziek is. Geeft u dan alstublieft bij de ziekmelding aan ons door waar uw kind verblijft (bijvoorbeeld bij opa/oma/oppas). Het is mogelijk dat school of de leerplichtambtenaar Landsmeer contact met u wil opnemen.

Staking 15 maart

Waarschijnlijk heeft u in het nieuws al gehoord dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs organiseert. 

De afgelopen twee jaar werd er meerdere keren gestaakt in het basisonderwijs op initiatief van de lerarenactiegroep PO in Actie, die ook nu nog steeds verlaging van de werkdruk en een hoger salaris eist.

Reden van de staking is dat op basis- en middelbare scholen en in het mbo de lerarentekorten nog steeds oplopen. De werkdruk is in alle sectoren hoog.

Ik wil u bij deze informeren dat op de Augustinus het merendeel van de leerkrachten heeft aangegeven deel te nemen aan de stakingsactie van vrijdag 15 maart. Wij hebben de buitenschoolse opvang hierover geïnformeerd.

Studiedag 

De kinderen zijn een dagje eerder vrij en hebben op vrijdag 15 februari al voorjaarsvakantie. Dit komt omdat we deze vrijdag een studiedag voor de leerkrachten hebben gepland. 

Op deze dag gaan de leerkrachten de toetsresultaten van de groep analyseren en het vervolgaanbod daarop aanpassen voor het komende half jaar.
Zo zorgen we er zo goed mogelijk voor dat we ook komende periode weer een zo passend mogelijk aanbod hebben voor de groep.
Tegelijkertijd kunnen we zo goed zicht krijgen of we schoolbreed op de goede weg zijn met onze extra investeringen, zoals we dat nu doen bij het leesonderwijs.

Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie toe en we zien elkaar weer op maandag 25 februari.

Stagiaires gym

Vanaf donderdag 14 februari komen er 3 studenten stagelopen bij Sjoerd. Het zijn eerstejaars studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. De stageperiode is 10 weken.

De Vreedzame School

Het nieuwe blok van de Vreedzame School is aangebroken. 

We zijn nu in blok 4, dit blok staat in het teken van gevoelens: We hebben hart voor elkaar

In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander. 

Hier gaan we in de klassen mee aan de slag door verschillende werkvormen te gebruiken. Bij de groep 1/2 zullen de handpoppen aap en tijger uitleggen hoe je de gevoelens van de ander kan herkennen en wat je hier dan mee zou kunnen doen. Ieder kind is anders en zal op een andere manier geholpen kunnen worden.
In de groepen 3 t/m 8 zullen de kinderen hier meer over leren door in groepjes te werken en rollenspellen te doen. 

Oproep schoolbibliotheek

Om onze bieb aantrekkelijk te maken voor de kinderen en de ze de gelegenheid te geven meer verschillende boeken te lezen, zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen. Bijvoorbeeld met de begeleiding bij het uitlenen en netjes terugzetten van de boeken. Geschikte tijdstippen kunnen zijn: tussen half 9 en 9 uur, tussen 1 uur en half 2 of tussen half 3 en 3 uur. Dit op een vaste dag.
U kunt zich opgeven op de lijst bij het klaslokaal van groep 5 of een mailtje sturen aan de leerkracht van uw kind. 
We hopen op veel enthousiaste ouders.

Oproep gemeente: Groepsinterviews gezond gewicht

De gemeente organiseert met de Hogeschool van Amsterdam twee groepsinterviews voor ouders van jonge kinderen in Landsmeer. U wordt bevraagd over wat ouders belangrijk vinden als het gaat om gezond eten en bewegen voor kinderen. De groepsinterviews vinden plaats op 27 februari en 5 maart in het Dorpshuis. U ontvangt van ons in Parro een uitnodigingbrief van de gemeente.

ONDERTUSSEN IN DE KLASSEN: 

De Kinder Gemeente Raad

We zijn als school erg enthousiast over de Kinder Gemeente Raad. Het is nu alweer het derde jaar dat de gemeente Landsmeer dit organiseert en een budget van € 5.000,- vrijmaakt voor de uitvoering van het uiteindelijke idee. Kinderen van groep 7 bedenken plannen over iets wat zij belangrijk vinden voor kinderen in Landsmeer. Eén idee mag namens onze school verdedigd worden in de Kinder Gemeente Raad. Op woensdag 6 februari zijn de 4 ideeën gepresenteerd aan de ouders en kinderen van groep 6 en 8. Er is daarna door de ouders en groep 6-8 leerlingen gestemd op welk plan doorgaat naar De Kinder Gemeenteraad. De uitslag wordt vrijdag 8 februari bekend gemaakt. Daarna wordt het winnende idee nog beter uitgewerkt en op 3 woensdagen door Fieke en Fay in de gemeenteraad verdedigd.

De verkiezingen waren goed beveiligd door “de beveiligers”, zij controleerden of alles goed verliep (zie foto hiernaast).

Basketbal

De bovenbouwgroepen doen mee aan het basketbaltoernooi van 11 t/m 15 maart. 
De wedstrijden worden aansluitend aan de schooltijd gespeeld in het Indoorcentrum Landsmeer. 
We wensen de 4 teams veel succes en hopen weer op een beker!

Gouwe Plek

De afgelopen weken was het weer tijd voor natuurlessen op de Gouwe Plek en hebben alle groepen weer een ontdekdag gehad. In Parro hebben de leerkrachten foto's gedeeld over deze dag, waarbij we u erop willen attenderen dat er nog steeds veel ouders zijn die niet aangegeven hebben of ze foto's willen delen in de Parro app. De leerkrachten kunnen in dat geval geen foto's in de app met u delen.
Weet u niet of uw toestemming goed is geregeld? Vraagt u het dan a.u.b. even na bij de leekracht, dat kan ook tijdens het komende oudergesprek.

Filosoferen in de klas

In ieder thema bieden we extra gespreks- en taal-denkvaardigheden aan middels filosoferen in de klas.
Lenore geeft de lessen bij ons op school en zij heeft afgelopen week weer alle klassen bezocht. Het mooie aan filosofische gesprekken is dat er geen goede of foute antwoorden zijn en het heel andere zaken aan de orde stelt dan vragen bij een gewoon gesprek. Je leert er ook dat een gesprek een dialoog is en geen discussie, en buiten de gebaande paden denken en redeneren. In het thema "De Zee" heeft Lenore gezocht naar een filosofische vraag in het thema. Zij stelde de kinderen de vraag: "Wie is de baas van de Zee?" Wat in één van de kleutergroepen een mooi vervolggesprek te weeg bracht over; Wie is nou de baas over je eigen lichaam..? Zijn dat je hersenen?
Lenore schrijft ook een column die verschijnt op de algemene ASKO-website.

Context-sommen

De leerlingen van groep 6 hebben zelf context-sommen gemaakt. Hiernaast ziet u een leuk voorbeeld op de foto. 


Foto's

Video's

Meer informatie