Verlof aanvragen

​​​Alle kinderen op school mogen in principe alleen op vakantie tijdens de schoolvakanties. Er zijn echter situaties waarin een uitzondering gemaakt kan worden. U kunt via een formulier dat u bij de administratie of bij de directie kunt verkrijgen een verzoek indienen. De schoolleiding beoordeelt vervolgens of het verzoek kan worden ingewilligd of moet worden afgewezen.​ Verlof voorafgaand aan of direct volgend op de zomervakantie mag niet. IIndien nodig kan advies gevraagd worden aan onze leerplichtambtenaar mw. Visser. Haar advies is bindend.

U kunt zelf beoordelen of uw verlofaanvraag als een uitzondering zal worden beschouwd. Klik op: nieuwe verlofaanvraag regels.pdf voor een overzicht van bijzondere omstandigheden.
 
Controle 
De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Dergelijk verzuim kan leiden tot straffen door de rechtbank. In de leerplichtwet staat aangegeven dat de directie toestemming voor verlof mag geven (ten hoogste tien dagen per schooljaar) als er sprake is van gewichtige omstandigheden (zie achterkant verlof verzoek formulier). In de wet staat absoluut niet dat een leerling recht heeft op tien snipperdagen. Daarnaast schrijft de wet dat slechts eenmaal per jaar een verzoek ingediend mag worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat nadien een verzoek voor 2 dagen is ingewilligd, de andere acht dagen vervallen.

Een aanvraag behoort 6 weken van te voren ingediend te worden om zeker te zijn van een tijdige afhandeling. De eerste 2 weken aansluitend op de zomervakantie mag wettelijk geen verlof verleend worden. De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld die controleert of u en de school zich aan de leerplichtregels houdt.