De vreedzame school

​We werken op St. Augustinus met het programma De Vreedzame School dat vooral gericht is op bewustwording van het eigen gedrag in relatie tot de omgeving. Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. ​

Zie ook de presentatie:​Vreedzame School_presentatie.pdf

Democratie moet je leren; we stimuleren actief burgerschap en sociale integratie. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat.
 
Onderwijsprogramma
In alle groepen wordt wekelijks een Vreedzame Schoolles gegeven. Er komen verschillende thema's aan bod, zoals elkaar beter leren kennen, kijken vanuit verschillende gezichtspunten, goed en slecht luisteren, respecteren van verschillen, samen verantwoordelijk zijn en samen afspraken maken. We maken gebruik van eenduidige termen; zoals opstekers, afbrekers, parafraseren (vanaf groep 6) en win-win situaties. 
 ​
Mediatortraining
De Vreedzame School heeft als belangrijke pijler het positief omgaan met conflicten. Regelmatig is een derde partij nodig die kan helpen het conflict op te lossen. Kinderen uit groep 7 en 8  worden in september gevraagd  per brief te solliciteren naar functie van mediator binnen de school. Ze krijgen eerst een training waarin ze leren bemiddelen bij conflicten, aan de hand van een stappenplan. 
De training kent een voortraject. In een persoonlijk gesprek lichten de sollicitanten hun schriftelijke motivatie toe.  Voordat de kinderen toegelaten worden tot de training wordt met hen ook het contract besproken waarin criteria vermeld staan waaraan de kinderen moeten voldoen zoals alle cursusdagen aanwezig zijn en voorbeeldgedrag in de school vertonen. Na een positief verloop van het gesprek wordt het contract ondertekend.


De cursisten van de mediatortraining leren in een korte tijd veel over zichzelf en de ander. Ze leren juiste activerende vragen te stellen, gevoelens te uiten, hoe met conflicten om te gaan en beter te leren luisteren naar de ander. Om de terminologie en de afspraken van de Vreedzame School eigen te kunnen maken, gaan de kinderen ook thuis aan de slag met de theorie. 
In november is het examen. De dag van de diploma-uitreiking is een feest dat door de kinderen zelf georganiseerd wordt en waarbij ouders van de gediplomeerden aanwezig zijn. Vanaf dat moment zullen de mediatoren, op toerbeurt, in tweetallen andere kinderen ondersteunen met bemiddeling van conflicten. Kinderen die tijdens de training en het examen hebben laten zien dat ze een aantal vaardigheden nog niet voldoende beheersen, kunnen assistent-mediator worden. 


Ouderavond Vreedzame School
Ouderavonden worden gegeven om ouders te betrekken en te informeren over de invulling die St. Augustinus geeft aan de Vreedzame School. 
Doel van ouderavond:
 • Bekend raken met de principes van de Vreedzame School.
 • Begrijpen waarom de sociaal emotionele ontwikkeling zo belangrijk is en hoe deze past op  St.Augustinus. 
 • Begrip en draagvlak creëren voor de wijze waarop conflicten op onze school worden opgelost. 
 • Antwoord krijgen op vragen over de Vreedzame School.
 • Effectief  kunnen communiceren met kinderen.
 •  Nadenken over  corrigeren van gedrag en conflicthantering.
 • Educatief Partnerschap; samenwerken, het verschil verkleinen tussen school- en thuiscultuur waardoor de opvoeding en het onderwijs nog beter op elkaar aansluiten. 
Training TSO 
Om de doorgaande lijn met betrekking tot het pedagogisch klimaat ook op de TSO  te waarborgen, is er voor de coördinatoren, leidsters en vrijwilligers  de mogelijkheid een training Vreedzame School te volgen. 
Doel van de training:
 • Begrip en draagvlak voor de wijze waarop conflicten op St.Augustinus worden opgelost.
 •  Antwoord krijgen op vragen over de aanpak van conflicten.
 • Duidelijkheid verkrijgen over de gekozen aanpak voor een positief pedagogisch klimaat tijdens de opvang.
 • Regels en afspraken, grenzen stellen. 
 • ​Kennis vergroten rond corrigeren van gedrag.