Levensbeschouwing

“Bij levensbeschouwing kijk je naar wat je zelf belangrijk vind, maar ook wat anderen belangrijk vinden en waarom ze dat belangrijk vinden.  Het nadenken over wat echt belangrijk is in dit leven is een speciaal soort nadenken: filosofie”.
De Sint Petrusschool is van origine een katholieke basisschool. Dit betekent dat achtergrond en traditie medebepalend zijn voor de op onze school geldende waarden. Dit blijkt uit de wijze van met elkaar omgaan op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Dit komt ook naar voren in onze aandacht voor religieuze feesten (zoals Kerst) en bij dagen van verlies (bv van een ouder, leerkracht of leerling). Ook voor andere religies (buiten het christendom) is aandacht.
Levensbeschouwing beperkt zich niet tot enkel de vaklessen levensbeschouwing, maar kent een schoolbrede basis, waarin aandacht blijft voor de levensbeschouwelijke educatie van leerlingen.
Onze principes omtrent levensbeschouwing zijn: 
1. Elk leerling, ongeacht zijn ras, nationaliteit, geslacht, sociaal milieu of levensbeschouwing is uniek, met zijn eigen waarde en waardigheid die onvervangbaar zijn.
2. Elke leerling  heeft voor het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwelijke identiteit relaties nodig met de zintuiglijk waarneembare- en de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.
3. De ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke identiteit wordt gekenmerkt door het waarderen van religieuze tradities en het stimuleren van kritisch bewustzijn, gericht op een samenleving waarin zorgvuldig, rechtvaardig, respectvol, vreedzaam en constructief met de aarde en de veranderingen in deze wereld wordt omgegaan.
4. De ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke identiteit vraagt aan leerkracht en leerlingen om te leren reflecteren en met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die ervoor zorgen dat leerlingen gaan nadenken over het leven: het zichtbare en het onzichtbare.
5. Het vak Levensbeschouwing wordt zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de religieuze cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijk worden beschouwd voor levensbeschouwelijke educatie.
Op de Petrusschool wordt gewerkt met de methode Hemel en Aarde, waarin aan de hand van een thema, uitgewerkt in 5 a 6 lessen, gesprekken en didactische werkvormen plaatsvinden klassikaal of schoolbreed.