Klachtenregeling

​​​​Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij horen dit graag. Ouders kunnen met hun klacht terecht bij de leerkracht of bij de directie en worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van de aard van de klacht en het gesprek volgt een passende actie. Soms zal de regiomanager, Jan Willem van Schendel (ASKO) hierbij betrokken worden. 

Voor klachten op het gebied van discriminatie, racisme en seksuele intimidatie kunnen ouders terecht bij de contactpersonen van de school: Rita Naar en Ron van Beekhoven. Zij beoordelen of een klacht binnen school behandeld kan worden of doorgegeven moet worden aan één van de vertrouwenspersonen van de ASKO. Zij/hij kan de leerling, de ouder of de medewerker die een klacht indient begeleiden bij het nemen van verdere stappen.

 
U kunt ook zelf contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon van de ASKO: 

 In bijzondere gevallen wordt de Klachtencommissie van de ASKO ingeschakeld. Meer informatie hierover kunt u hier​ terugvinden.