Medezeggenschapsraad

​​De Alan Turingschool heeft, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. De personeelsleden van de MR worden gekozen door het team, en de ouderleden door middel van een algemene verkiezing.

De MR heeft als taak de belangen van kinderen, personeelsleden en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de MR-vergadering zijn bijvoorbeeld:
 
•   Verbeteringen of veranderingen in het onderwijs (aanschaffen nieuwe methoden of  onderwijsmaterialen).
•   Vaststellen van vakanties en studiedagen.
•   Overblijf op school.
•   Ouderbijdrage.
•   Schoolgids/schoolplan.
•   Leerlingenzorg en passend onderwijs.
 
De MR buigt zich dus over financiële, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school.
 
De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op sommige punten heeft de MR adviesrecht, op andere instemmingsrecht. Dat laatste houdt in dat de directie een voorgenomen besluit pas mag nemen als de MR hiermee heeft ingestemd.
 
De MR komt ongeveer zeven of acht keer per jaar bijeen. De notulen van deze vergaderingen worden via Digiduif aan de ouders van de school verspreid. Meestal is bij deze vergadering ook een lid van de directie aanwezig om de nodige informatie te geven. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Elke ouder mag dus de vergaderingen bijwonen, of punten van zorg inbrengen die in de vergadering besproken kunnen worden. De voorzitter van de MR wordt graag op de hoogte gebracht als u een vergadering wilt bijwonen of een agendapunt wilt inbrengen. U kunt ons bereiken via het emailadres: alanturing.mr@askoscholen.nl
 
De MR-leden 2017 - 2018
 
Personeelsgeleding:
Janni Meedendorp
Arjen Meijer
 
Oudergeleding:
Sacha Tamboer
Bram Heerebout ​