Medezeggenschapsraad

​​De Alan Turingschool heeft, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. De personeelsleden van de MR worden gekozen door het team, en de ouderleden door middel van een algemene verkiezing.

De Alan Turingschool heeft, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap op scholen 2007, een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. De personeelsleden van de MR worden gekozen door het team en de ouderleden door middel van een algemene verkiezing.

De MR heeft als taak en wettelijk recht de belangen van leerlingen, personeelsleden en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de MR-vergadering zijn bijvoorbeeld:

  • Verbeteringen of veranderingen in het onderwijs (aanschaffen nieuwe methoden of onderwijsmaterialen)
  • Vaststellen van vakanties en studiedagen
  • Overblijf op school
  • Ouderbijdrage
  • Schoolgids/schoolplan
  • Leerlingenzorg/passend onderwijs

De MR buigt zich dus over onderwerpen op financieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school.

De MR-leden
 
Personeelsgeleding:
Janni Meedendorp
Arjen Meijer
 
Oudergeleding:
Kees de Koning
Bram Heerebout ​

U kunt ons bereiken via het mailadres: alanturing.mr@askoscholen.nl