Aansprakelijkheid

​Binnen de ASKO hebben we een collectief verzekeringspakket afgesloten. De contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij zijn bij de schoolleider bekend. Hieronder vallen de volgende verzekeringen:

​​Wettelijke aansprakelijkheid

Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van en voor leerlingen als volgt geregeld. De ouders zijn altijd aansprakelijk voor het gedrag van hun kind, zolang het de leeftijd van 14 jaar niet bereikt heeft. Leerlingen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk voor hun eigen handelen. Leerkrachten zijn in principe niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Als er schade ontstaat door toedoen of nalatigheid van de leerkracht kan deze wel aansprakelijk gesteld worden, en wel bij het schoolbestuur. Om de aansprakelijkheid te dekken heeft het schoolbestuur een verzekering afgesloten voor haar personeelsleden en de hulpouders, inclusief de overblijfmedewerkers.

Deze verzekering voorziet in schadeloosstelling voor aan derden aangebrachte schade. Onder schade wordt verstaan zaak- en letselschade, inclusief de daaruit voortvloeiende schade. Let op: het gaat hierbij om schade die is ontstaan door verwijtbaar gedrag.

​​Ongevallen

Biedt een dekking voor het ongevallenrisico gedurende alle activiteiten binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen.

Doorlopende reis- ​​​en evenementen

Biedt dekking tijdens alle reisjes en uitstapjes die door de school georganiseerd worden. De verzekering is van kracht voor iedere leerling, docenten en begeleiders zijn gratis meeverzekerd. Deze verzekering biedt ook dekking bij bagageschade. ​