Pestprotocol

Voor iedereen moet de school een veilige en vertrouwde omgeving zijn, waar je met plezier naartoe gaat. Een open en respectvolle houding naar elkaar is daarom van groot belang. Waar normen en waarden geschonden worden, grijpen we in. Discriminatie of pestgedrag wordt niet getolereerd. We zijn hier alert op en doen er alles aan dit te voorkomen. Meestal lost de school het probleem samen met de betreffende kinderen of personeelsleden op. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van fysiek of extreem verbaal geweld, is overleg tussen de betrokken partijen nodig. Fysiek geweld accepteren we van niemand. Alle betrokkenen zullen daarvoor de consequenties moeten dragen, ongeacht wie er "begonnen" is. Het doel is altijd gezamenlijk een oplossing te vinden.

Op school hanteren we een pestprotocol. Hierin staat beschreven hoe we pestgedrag voorkomen, hoe het wordt gesignaleerd en hoe we erop handelen. In het pestprotocol staan afspraken over het geven van sociale vaardigheidstrainingen en over de begeleiding van kinderen die worden gepest. Het protocol wordt besproken binnen het team, de ouderraad en de MR.​