​Kwaliteitsbeleid

Jaarlijks kijken we naar de resultaten van ons onderwijs. Dat doen we op vier manieren.

1.     Waardering van le​​erkrachten

Aan het einde van het schooljaar evalueren we met het team het afgelopen schooljaar. Daaruit blijkt welke punten ons onderwijs heeft verbeterd en welke punten aandacht nodig hebben.


2.      Waar​dering ouders en leerlingen

We vragen ouders tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek in te vullen. We verwerken de uitslag en bespreken die in het team, bestuur en de medezeggenschapsraad. We weten op die manier hoe u als ouders tegen de school en het onderwijs aankijkt. Voor ons is de uitslag van dit onderzoek belangrijk om te kunnen verbeteren.

Vanaf groep 6 vragen wij onze leerlingen de ZIEN! leerlingvragenlijst in te vullen. Meer informatie over ZIEN! op www.zienvooronderwijs.nl


3.      Waardering ​externen

We krijgen ook externe waardering voor het onderwijs op onze school, bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie. Ook deze waardering kan aanzetten tot veranderingen.


4.      Leeropbren​gsten en evaluaties

Op onze school brengen we alle leeropbrengsten in kaart door middel van methode-gebonden toetsen, leerstofonafhankelijke toetsen (zoals CITO) en een uitgebreid leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leeropbrengsten worden geanalyseerd door de leerkrachten, de IB-er en de schoolleiding. De ontwikkeling van leerlingen kunnen wij goed volgen aan de hand van de resultaten, observaties en gesprekken en het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Als de leerling zich volgens verwachting ontwikkelt, is dat voor ons een teken dat we op de goede weg zitten. Bij afwijkingen zoeken we de oorzaak en bieden extra hulp.​

Kwaliteitsverbetering

​Bij de start van de Alan Turingschool is door de intern begeleider een nauwgezette analyse van de leerresultaten van basisschool De Pool gemaakt. Op basis daarvan zijn gesprekken gevoerd met de schooldirectie over het verbeteren van de resultaten. Op schoolniveau zijn twee doelen geformuleerd:

  • ​Alle leerlingen leren goed rekenen.
  • Alle leerlingen leren vlot, foutloos en met intonatie lezen.
We hebben een nieuwe rekenmethode ingevoerd (Getal & Ruimte Junior) die, aangevuld met de ondersteuning van het Nederlands Mathematisch Instituut​ en een intensief scholingstraject, moet leiden tot verbetering van de resultaten van de leerlingen.

Door middel van een toetscyclus, zoals beschreven in het Handboek Technisch Lezen, monitoren we de leesontwikkeling van de leerlingen. Leerkrachten maken gebruik van testen en toetsen om tussentijds te bepalen of de leerlingen op koers liggen of bijsturing en extra oefening nodig hebben.

Overkoepelend en ondersteunend bij deze aanpak is de ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden. Leerkrachten gaan meerdere malen per jaar bij elkaar op klassenbezoek en leren zo van elkaar.​