MR notulen 27 juni 2016

 • Gemaakt op: 26-9-2016 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Brede Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Brede Mgr. Bekkersschool

Notulen MR vergadering 27 juni 2016
Aanwezig: Erik, Touda, Najmia, Sanne , Dana (notulist), Judith Kets (15.30-16.15)
 
Opening

Vast stellen agenda


Mededelingen
Activiteitenplan bekeken van dit jaar. Communicatie naar achterban is een belangrijk punt. Betrokken ouders gaan benaderen.

Actiepunten vorige notulen nalopen

De Mr scan lukte niet meer digitaal.

De brief voor nieuwe kandidaat oudergeleding is uitgegaan. Voor woensdag 29 juni moeten de ouders die zich verkiesbaar stellen zich kenbaar hebben gemaakt.

Nieuwe kandidaten Mr personeel geleding zijn bekend. Dit Anouk Hetjes en Daniëlle Bongaardt.
 
Vragen van de MR aan de directie.

De schoolgids is zo goed als klaar. Alleen de nieuwe groepsindeling met leerkrachten moeten nog aangepast worden.

Begroting en Jaarrekening nog niet aanwezig

Erik is samen met Frans en 2 ouders + de directeur van het schoonmaakbedrijf naar de kleedkamers en gymzaal gaan kijken.
S ’morgens vroeg worden deze schoongemaakt. De kinderen beginnen dus in schoongemaakte kleedkamers en gymzaal.
S ’nachts spoelen de douches automatisch door i.v.m. hygiënische redenen.

Judith gaat nog achter het precieze schoonmaakrooster aan ter kennisgeving.

n.a.v. het keukenkastjes verhaal is het idee gekomen dat het misschien fijn is om vaker schoonmaakbeurten in de klas te houden. Misschien met klassenouders.
Volgend jaar staat ouderparticipatie hoog op de agenda. Dit punt kan gelijk meegenomen worden.

Mededelingen van directie aan MR

Voortgang KBA
Er is een stijgende positieve lijn. Erik stuurt de documenten op naar de ander Mr leden waarop dit te zien is.

Ouder initiatieven
4 juli is er een ouderavond voor geïnteresseerde. Er zijn al 4 nieuwe inschrijvingen. 
 
Geen nieuws uit de GMR.
Judith dacht dat er weer nieuwe kandidaten gezocht worden, ze zal dit nakijken.
Rondvraag
Hoe zit het met de OR?
De samenwerking met leerkrachten en ouders daar moet nog verder aan gewerkt worden. Zodat het voor beide kanten fijn gaat. 
 
Ouderbijdrage?

Er komt te weinig geld binnen. Vraag van Judith aan ouders:
Hoe kunnen we dit oplossen?
Het idee is om hier met een aantal ouder ( á 5 ongeveer) over te brainstormen. 
 
 Mr27juni2016.jpg
 
Agendapunten voor de volgende vergadering

 • Koffieochtend regelen voor volgend jaar voor ouders samen met Mr
 • Scholing
 • Jaarplanning
 • Ouderbijdrage
   

Hier kunt u de notulen vinden van de MR vergadering op 27 juni 2016 .

Foto's

Video's

Meer informatie