MR notulen 20 mei 2015

 • Gemaakt op: 2-6-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Marion Schram
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Notulen MR 20 mei 2015

Aanwezig: Erik Emmelkamp, Nadia Lamalif,  Najmia Akhamran, Dana van der Plank, Martijn Broekman, Ellen Groot (notulist)

Sanne de Bos (eerste uur)

In aanwezigheid Sanne de Bos

Formatieplan 2015 – 2016

Sanne stuurt de personeelsgeleding van de MR een mail ter instemming op de formatie + motivatie voor komend schooljaar.

 

Concept schoolgids 2015 – 2016

De schoolgids zal met nodige wijzigingen worden overgenomen van vorig jaar. De MR zal de schoolgids redigeren. Voor 1 oktober 2015 moet de oudergeleding van de MR instemming geven op de schoolgids.

 

Schoolplan 2016 – 2020

De ontwikkeling loopt volgens planning

Tijdspad schoolplan

 • Instemming MR: uiterlijk 1 oktober 2015
 • Conceptversie sturen naar MR: 1 juli 2015
 • Feedback MR: 1e vergadering schooljaar 2015-2016
 • Na feedback: aanpassing
 • Inleveren voor instemming directie: half september (uiterlijk 2 weken voor 1 oktober 2015)

   

  Continu rooster

  Vrijdag 19 juni 2015 wordt er een dag geoefend met het continu rooster. De kinderen zijn om 8.30 uur op school en gaan om 14.15 uur naar huis. De pauzetijden van het personeel zijn nog niet vastgelegd in de CAO.

   

  Binnenklimaat

  Er vinden nu voorbereidende werkzaamheden plaats voor de uitvoering van de monitor resultaten. In de zomervakantie zullen de werkzaamheden plaatsvinden die er voor moeten zorgen dat het binnenklimaat verbetert.

   

  Voortgang KBA traject

  Op 1 en 4 juni aanstaande vindt er een audit plaats.  De MR krijgt een terugkoppeling van de directie.  

   

  Huiswerkbeleid

  N.a.v. de wens van ouders is er een subsidieaanvraag gedaan voor een huiswerkklas. Verder moet het beleid verder ontwikkeld worden rond het meegeven van huiswerk. Dit onderwerp komt op de agenda voor de startvergadering voor het team. Het huidige beleid wordt geëvalueerd en er worden afspraken vastgelegd voor het komend schooljaar. Er wordt een idee geopperd het huiswerkbeleid te koppelen een ouderavond rond ouderbetrokkenheid.

   

   

  Schakelklas

  De subsidieaanvraag loopt nog.

   

  Alleen MR leden

  Notulen vorige vergadering

  N.a.v. agendapunt Samenstelling MR: 'De MR verkiezing is door Erik gewonnen' wordt geschrapt.

   

  Verkiezingen oudergeleding/personeelsgeleding

  Er zijn momenteel nog geen aanmeldingen. Verschillende MR leden gaan actief  ouders benaderen en er zal door Erik nog eens aandacht voor gevraagd worden tijdens de koffieochtenden.  De verkiezing van de personeelsgeleding wordt geregeld door de PMR-leden.

   

  Overleg met klassenouders

  Farah, Erik en Touda hebben een coördinerende rol betreffende de klassenouders. Wanneer wordt er geëvalueerd?  Dana doet navraag bij Marion Schram en geeft de informatie door aan de MR-leden.

   

  GMR stukken

  Besloten wordt dat Martijn een mail stuurt naar de contactpersoon van de GMR om aan te geven dat wij instemmen met het overlegmodel aangaande het taakbeleid binnen de school.

   

  Rondvraag

  Er zijn geen vragen

   

  Actielijst

  2 MR mappen bij bestellen                                                                         Dana

  Mail sturen contactpersoon GMR over instemming overlegmodel                     Martijn

  Benaderen nieuwe leden MR                                                                                 Allen

  Navragen evaluatiemoment klassenouders + MR informeren                 Dana

   

  Agendapunten 1 jul 2015

  In aanwezigheid directie:

  Begroting 2015 – 2016 (indien mogelijk van tevoren inzage)

  Schoolplein: hoe bevalt het?

   

  Voor volgend schooljaar

  Digiduif

  Alleen MR leden:

  Verkiezing MR oudergeleding

  Extra Nieuwsbrief terugkoppeling informatieochtend ouders    

  (juli  versturen)

   

  Vergaderdata 2014-2015:     Let op!!  Slotvergadering op 1/7  i.p.v. 24/6 !!!

  Tijd:                                        13.00  - 15.00 uur

   

​Hier kunt u de notulen vinden van de MR vergadering van 20 mei jl.

Foto's

Video's

Meer informatie