MR statuut

 • Gemaakt op: 30-9-2014 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Marion Schram
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

September 2014

Statuut voor bevoegd gezag met één school primair onderwijs (po)


Medezeggenschapsstatuut van Mgr. Bekkersschool te Amsterdam


Hoofdstuk 1    Algemene bepalingen

Artikel 1          Begripsbepalingen

 1. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
 2. bevoegd gezag: De directie
 3. MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 4. school: Mgr. Bekkersschool
 5. leerlingen: de leerlingen, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, van de school;
 6. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
 7. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school;
 8. geleding: een afzonderlijke groep van medezeggenschapsraadleden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet;
 9. statuut: dit medezeggenschapsstatuut.

   

  Artikel 2          Aard en werkingsduur statuut
 1. Het statuut treedt in werking op [datum] en heeft een werkingsduur van twee jaar.
 2. Uiterlijk 2 maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de MR en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw vaststellen van het statuut.
 3. Het bevoegd gezag en de MR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het aflopen van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn.
 4. Een voorstel tot een of meer bepalingen in het statuut of een wijziging van het statuut behoeft de instemming van twee derde meerderheid van de leden van de MR.

 

Hoofdstuk 2    Inrichting van de medezeggenschap

 

Artikel 3          Medezeggenschapsorgaan

 1. Aan de school is een MR verbonden.
 2. De MR bestaat uit 3 leden gekozen uit en door het personeel en 3 leden gekozen uit en door de ouders, en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel van de scholen onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de MR bedraagt.
 3. De verkiezing van de leden van de MR vindt plaats overeenkomstig het medezeggenschapsreglement van de MR.

   

 

Hoofdstuk 3    Informatievoorziening

 

Artikel 4          Informatie door het bevoegd gezag

 1. Het bevoegd gezag verstrekt de MR, de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, dan wel de geledingen, al dan niet gevraagd, tijdig en op een toegankelijke wijze, de informatie die zij voor de vervulling van hun taken nodig hebben.
  Onder 'tijdig' wordt verstaan: vanaf de beginfase van de beleidsontwikkeling, en in ieder geval op een zodanig tijdstip dat de MR, de geledingen en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, de informatie bij de uitoefening van hun taken kunnen betrekken, en zo nodig, deskundigen kunnen raadplegen.
  Onder 'op een toegankelijke wijze' wordt verstaan: op een wijze waardoor de informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de MR, de geledingen dan wel de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut.
 2. Tot de informatie bedoeld in lid 1, behoort in elk geval:

  a.         jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;

  b.         jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit 's Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;

   onderwijs;

  d.         de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;

  e.         terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen, een en ander met inachtneming van de regelingen met betrekking tot de privacy van personeel, ouders en leerlingen, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, onderdeel m, 13, onderdeel i en 14, tweede lid, onderdeel f en derde lid, onderdeel d van de wet;

  f.          ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de school werkzame personen en de leden van het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;

  g.         ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is belast met het toezicht op het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar; en

  h.         aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

  3.         Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale weg, ter beschikking aan de MR.

  4.         Alle verkregen informatie is in principe openbaar.

  5.         Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de MR, biedt het bevoegd gezag dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de MR aan.

 

Artikel 5          Informatieverstrekking betrokkenen

1.         De MR en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, doen aan alle bij de school betrokkenen gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over hun activiteiten en stellen elk van hen in de gelegenheid om met elk van hen overleg te voeren.

2.         De vergaderingen van de MR, de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 dan wel de geledingen, zijn in principe openbaar.

3.         Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt en, waar mogelijk en wenselijk, eveneens langs digitale weg.

 

Artikel 6          Onderlinge informatieverstrekking

1.         De MR, de geledingen en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, doen aan elkaar gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over hun activiteiten en stellen elk van hen in de gelegenheid om met elk van hen overleg te voeren.

2.         Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt en, waar mogelijk en wenselijk, eveneens langs digitale weg.

 

Hoofdstuk 4    Faciliteiten

Artikel 7          Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling

 

 1. Het bevoegd gezag staat aan ouders en personeelsleden, die deelnemen in de MR, de geledingen dan wel de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut, het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bevoegd gezag kan beschikken en die zij voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben.
 2. Facultatief: vacatieregeling ouders.
 3. Facultatief: bijdrage van het bevoegd gezag in de kosten voor administratieve ondersteuning van de MR, de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 dan wel de geledingen.
 4. Op het schriftelijk verzoek van ouders en personeelsleden, die deelnemen in de MR, de geledingen dan wel de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut vergoedt het bevoegd gezag terstond de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door hen wordt ondernomen, daaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen. De MR, de geledingen dan wel de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut kan het bevoegd gezag verzoeken deze kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij te betalen. In dit laatste geval voldoet het bevoegd gezag terstond aan dat verzoek.
 5. De MR, de geledingen en de raden stellen het bevoegd gezag vooraf in kennis van de medezeggenschapsactiviteiten, als bedoeld in lid 4.

   

  Hoofdstuk 5    Besprekingen

   

  Artikel 8          Besprekingen namens bevoegd gezag
 1. De directie voert namens het bevoegd gezag de besprekingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet met de leden van de MR, de geledingen en de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 van het statuut.
 2. De in het voorgaan de lid bedoelde persoon kan op eigen verzoek of op verzoek van de MR, de raden als bedoeld in hoofdstuk 2 dan wel de geledingen, van die taak worden ontheven. In dat geval zorgt het bevoegd gezag terstond voor een vergelijkbare vervanging.

 

 

​Hier kunt u het statuut van de MR lezen

Foto's

Video's

Meer informatie