Nieuwsbrief 13 maart 2015

 • Gemaakt op: 13-3-2015 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​​
Algemeen
De kinderen van groep 1-2 en 3 hebben deze week een lentewandeling gemaakt. De narcissen
en krokussen lieten zich zien. Het voorjaar gaat beginnen!
Vandaag (vrijdag 13 maart) hebben we tijdens de koffie ochtend gesproken over ons rekenonderwijs. Hoe leren we kinderen rekenen in alle groepen? Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van wat kinderen in de verschillende groepen in ieder leerjaar leren.
Wilt u meer informatie over de rekenmethode waarmee we werken? Kijk dan op:
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/rekenen/alles-telt
Of: Google dan op ‘Alles Telt’ (uitgeverij Thieme Meulenhof)

Agenda

 • 16 en 17 maart: Schoolfotograaf
 • Maandag 23 maart: Opening nieuwe ouderkamer
 • Donderdag 2 april: Paasontbijt
 • Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april: Kinderen vrij i.v.m. met Pasen en studiedag team


Open lessen - welkom
Deze week bent u via een brief uitgenodigd voor de open lessen in de klas.
Tekent u zich ook in om een les bij te wonen? Wees voor vragen welkom bij de leerkracht van uw kind.

Opening ouderkamer – bent u er ook?
Met een brief én tekening van uw kind bent u deze week ook uitgenodigd voor de feestelijke opening van de ouderkamer. Op maandag 23 maart starten we na koffie en taart met een dans door de kleuters en peuters. Daarna is er interactief theater. Tijdens de voorstelling worden herkenbare situaties nagespeeld tussen ouders en kinderen door acteurs.
U kunt meelachen, meedenken en meepraten over hoe u uw kind gezond en positief opvoedt. Ouders kunnen tips geven die de acteurs direct naspelen. Zo hoort u ook hoe andere ouders dat doen. Dus het is niet alleen handig, maar ook heel grappig!
! Ouders die een kind hebben op één van onze voorschoolgroepen hebben een brief gehad. Hierin staat vermeld dat alle kinderen in de ochtend welkom zijn bij de VVE tot het einde van het theater. In de middag is er geen voorschool. Jongere kinderen/broertjes en zusjes kunnen (helaas) niet meegenomen worden naar de
theatervoorstelling.

Ouderbijdrage
De school vraagt een ouderbijdrage van € 45,=. Hiervan organiseren we o.a. feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen) en andere activiteiten voor de leerlingen naast het schoolprogramma. We kunnen dit alleen doen als ouders de ouderbijdrage betalen, want we krijgen van de overheid geen geld voor dit soort activiteiten. Wij hebben tot op heden van veel ouders de bijdrage nog niet ontvangen.

 • U kunt deze bijdrage contant afgeven bij Fatima.
 • U kunt het bedrag ook overmaken naar bankrekeningnummer:
  NL04 INGB 0004 8860 32
  t.n.v. Ouderraad Bekkersschool
  onder vermelding van de naam van uw kind en de groep van uw kind.


Schoolfotograaf
Op maandag 16 en dinsdag 17 maart is de schoolfotograaf op school om de individuele foto’s
van de kinderen te maken!

Fruit – en waterbeleid
Zoals u weet vinden wij het op school belangrijk vanuit de Jumpin gedachte aandacht te geven aan
bewegen, sport en gezond eten.
Daarom we willen u eraan helpen herinneren dat wij op onze school een fruit- en waterbeleid hanteren.
Dit betekent dat bij de ochtendpauze alle kinderen water drinken. Iedereen heeft een eigen
bidon/beker in de klas.
Op dinsdag, woensdag en donderdag eten alle kinderen fruit. Op maandag en vrijdag kan dat worden aangevuld met een boterham.

Doelen groep 1-2 rekenen

Sorteren en ordenen
- Ordenen: veel / weinig enz.
- Sorteren
- Benoemen veel / weinig enz.
- Benoemen eerste / laatste
- Benoemen middelste

Getalbegrip
- Tellen tot 5
- Tellen tot 10
- Terugtellen vanaf 5
- Terugtellen vanaf 10
- Synchroon tellen
- Doortellen tot 10
- Koppeling getal – hoeveelheid

Tijdsbesef
- Bewust zijn van biologische, dagelijkse en historische tijd
- Weten dat bepaalde gebeurtenissen in vaste volgorde plaatsvinden
- Ervaren verband tussen tijd en klok
- Oriënteren in de tijd

Ruimtelijke oriëntatie
- Plaats van voorwerpen in de ruimte weergeven
- Ervaringen opdoen met dichtbij en veraf
- Kennen de verschillende basale vormen

Meten en wegen
- Twee voorwerpen op gewicht kunnen vergelijken met een balans
- Twee of meer voorwerpen op lengte, breedte, hoogte en dikte
- Kunnen meten met natuurlijke maten

Cruciale leermomenten eind groep 2

 • Kennen van de cijfersymbolen (t/m 20)
 • Kunnen tellen tot 20
 • Vanaf een gegeven getal verder kunnen tellen (t/m 20)
 • Kunnen terugtellen vanaf 10
 • De buurgetallen kunnen noemen van getallen tot 20


Doelen groep 3

M3
- Herkennen cijfers 1-10
- Getallen schrijven 1-10
- Herkennen van rekentekens
- Inzicht in optellen tot 10
- Inzicht in aftrekken tot 10
- Splitsen tot 10
- Hanteren van rekentekens
- Uitvoeren + en – tot 10
- Klokkijken hele + halve uren

E3
- Tellen met sprongen van 2,5 en 10
- Inzicht in getallen tot 20
- Uitvoeren + en – tot 20 zonder overschrijding tiental
- Uitvoeren + en – tot 20 met overschrijding tiental
- Splitsen tot 20
- Klokkijken hele, halve en kwartieren
- Optellen met tientallen tot 100
- Benoemen oneven en even getallen

Cruciale leermomenten eind groep 3

 • De optelsommen tot 10 zijn geautomatiseerd
 • De aftreksommen tot 10 zijn geautomatiseerd


Doelen groep 4

M4
- Automatiseren + en – tot 10
- Inzicht hebben in getalstructuur tot 100
- Vlot hanteren getallenrij tot 100
- Getallen tot 100 aflezen en opschrijven
- Optellen tot 100 zonder overschrijding tiental
- Aftrekken tot 100 zonder overschrijding tiental
- Automatiseren tot 20 met en zonder overschrijding tiental
- Automatiseren tafels / deeltafels 1, 2, 3, 5 en 10
- Lijnen meten (cm) met liniaal
- Herkennen /benoemen munten en biljetten

Cruciale leermomenten medio groep 4

 • De optelsommen tot 20 zijn geautomatiseerd
 • De aftreksommen tot 20 zijn geautomatiseerd


E4

- Optellen tot 100 met overschrijding tiental
- Aftrekken tot 100 met overschrijding tiental
- Stipsommen + en – tot 20
- Aflezen eenvoudige grafieken
- Automatiseren tafels / deeltafels 4, 8 / 6 , 9 en 7
- Geldrekenen tot 100 eurocent

Cruciale leermomenten eind groep 4

 • De optelsommen tot 100 kunnen vlot gemaakt worden
 • De aftreksommen tot 100 kunnen vlot gemaakt worden


Doelen groep 5

M5
- Vlot hanteren getallenrij tot 1000
- Tellen met sprongen 1,10,100
- Klokkijken (analoog) hele klok
- Cijferend optellen zonder overschrijding tiental
- Cijferend aftrekken zonder lenen
- Plaatsen van mm, cm, m, km in context
- Heeft ruimtelijk inzicht
- Optellen en aftrekken met tientallen en honderdtallen

E5
- Geldrekenen tot 10 euro
- Kennen strategie vermenigvuldigen met 10
- Cijferend optellen tot 100 met overschrijding tiental
- Cijferend aftrekken tot 100 met lenen
- Meten met mm, cm, dm, m en km
- Beheersen tafels / deeltafels 1-10
- Beheersen van redactiesommen

Cruciaal leermoment eind groep 5

 • De tafels (t/m 10) zijn geautomatiseerd


Doelen groep 6

M6
- Inzicht in getalstructuur tot 100.000
- Kunnen tellen met sprongen van 10, 100, 1000 en 10000
- Eenvoudig cijferend vermenigvuldigen
- Aflezen eenvoudige lijngrafieken en staafdiagrammen
- Oefent hoofdrekenen
- Kent begrippen hoeveelheid gram / kg
- Optellen getallenrij

E6
- Inzicht in begrippen uur, dag, week, maand, jaar
- Benoemen eenvoudige breuken
- Beheersing digitaal klokkijken
- Rekenen met metriek stelsel
- Beheersing deeltafels 1-10 met en zonder rest
- Maken van verhoudingstabellen
- Cijferend vermenigvuldigen
- Benoemen en uitrekenen oppervlakte en omtrek
- Berekenen hoe lang iets duurt
- Cijferend delen
- Beheersen van redactiesommen

Groepen 6, 7 en 8

 • Wiskundig inzicht en handelen (breuken, kommagetallen, kunnen omzetten, kunnen oplossen van
  problemen met procenten, etc.)
 • Getallen en bewerkingen (getalstructuur, cijferend optellen en aftrekken, betekenis v.e. breuk op een
  getallen lijn, werken met verhoudingstabellen, etc.)
 • Meten en meetkunde (plaats bepalen in het platte vlak, digitale klok, gemiddelde, geld, etc.)


Doelen groep 7

M7
- inzicht in getalstructuur tot 1.000.000
- cijferend optellen van kommagetallen met en zonder overschrijding tiental
- cijferend aftrekken van kommagetallen met en zonder lenen
- kennis van inhoudsmaten
- optellen en aftrekken van gelijknamige breuken + vereenvoudigen
- breuk vermenigvuldigen met een heel getal
- rekenen met metriek stelsel
- Legt relatie procenten / breuken
- Berekenen oppervlakte en omtrek

E7
- Serie kommagetallen in volgorde zetten
- Vlot berekenen van staartdelingen met rest / kommagetal
- Hoofdrekenen x 10 / x 100 / x 1000 en :10 / :100 / :1000
- Breuken gelijknamig maken
- Ongelijknamige breuken optellen /aftrekken en vereenvoudigen
- Breuken vermenigvuldigen
- Eenvoudige procentsommen
- Afronden van een bedrag op 10den en 100sten
- Een gemiddelde berekenen
- Bedienen van een rekenmachine
- Beheersen van redactiesommen

Doelen groep 8

M8
- Berekeningen met verhoudingstabellen
- Ruimtelijk redeneren
- Schaal berekenen
- Vergelijking kunnen maken met breuken en kommagetallen
- Cijferend delen tot 3 cijfers achter de komma
- Begrippen uur, etmaal, dag, week, maand, jaar, eeuw kunnen omzetten
- Rekenen met procenten

E8
- Rekenen met gelijknamige / ongelijknamige breuken
- Omzetten van een breuk in kommagetal / procenten
- Rekenen met procenten
- Aflezen diagrammen en grafieken
- Beheersen van gehele metrieke stelsel
- Opmeten van hoeken
- Kwadrateren, machtsverheffen en worteltrekken
- Beheersen van redactiesommen


​Algemeen, agenda, open lessen, opening ouderkamer, ouderbijdrage, schoolfotograaf, fruit – en waterbeleid.

Foto's

Video's

Meer informatie