Nieuwsbrief 27 oktober 2014

 • Gemaakt op: 27-10-2014 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​
Het is herfst. Zowel in school als buiten waar het begin deze week behoorlijk stormde. De kleuters zijn
begonnen aan het thema ‘het jaar rond’ en richten daar de klas op in.
We gaan een periode in van veel vieringen. Startend met Sint Maarten en daarna het Sint- en Kerstfeest. Dat betekent niet dat we op school minder druk zijn met leren. Zo is in groep 3 binnenkort de zogenaamde
‘herfstsignalering’ om te kijken waar de kinderen nu staan en welke letters en woorden ze na de eerste periode al beheersen. In al le klassen zetten we sterk in op verder verbeteren van het Rekenonderwijs. Zo is in alle klassen een rekenhoek gemaakt die actueel is. In deze rekenhoek hangen bijvoorbeeld voorbeeldsommen en ligt er ondersteunend rekenmateriaal. Kom gerust een keer een kijkje nemen!

Data
7 november: Koffie ochtend met IB en directie
11 november:  Sint Maarten
14 november: Start thema ‘Post’ in de kleutergroepen
19 november: Koffie ochtend met IB en directie

Uitbreiding VVE
Per januari komen er binnen onze school twee VVE groepen bij. Alle kinderen en leidsters van voorschool ‘Het Zwanenmeer’ gaan verhuizen en komen spelen, leren en werken in ons gebouw. Als schoolteam zijn we heel enthousiast om met de leidsters en oudercontactmedewerker van het Zwanenmeer te gaan samenwerken. Ouders van het Zwanenmeer zijn geïnformeerd over de aanstaande verhuizing. De verhuizing van het Zwanenmeer naar onze school betekent een aanpassing van ons schoolgebouw. De ouderkamer van onze school wordt verplaatst naar de middenruimte. In de middenruimte wordt door verrijdbare boekenkasten een afsluitbare ouderkamer gerealiseerd.

Zwangerschapsverlof juf Cathy
Zoals u weet is juf Cathy, leerkracht van groep 5 en 6, zwanger. Zij gaat per donderdag 30 oktober met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een mooi verlof toe en wachten vol spanning af…
Door het verlof zijn er in de organisatie enkele wijzigingen:

 • Juf Cathy wordt vervangen door juf Sanne Leenders. Hierover zijn de ouders van groep 5
  geïnformeerd. Sanne gaat full time lesgeven aan groep 5. Wij zijn blij dat zij ons team komt
  versterken.
 • In groep 7 gaat juf Marcella op donderdag en vrijdag lesgeven.
 • In groep 6 wordt juf Cathy vervangen door Lies Spruyt. Juf Lies is ook vakdocent muziek op
  onze school.

MR vergadering
Op woensdag is een Medezeggenschapsraad. Er wordt dan gesproken over de schooltijden en het mogelijk aanpassen hiervan. Aanpassing van schooltijden is een proces waarbij alle ouders van de school nauw worden betrokken. Met een enquête zal in kaart worden gebracht hoe alle ouders van de school hierover denken. U wordt hierover verder geïnformeerd door de Medezeggenschapsraad.

Nieuws uit de klassen De Vreedzame School
Wij zijn bezig met blok 2 van de Vreedzame School. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief meer informatie over wat we doen in de klassen in dit blok. Leuk wanneer u ook thuis met uw kind bespreekt waar het in de lessen en op school over gaat.

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Blok 2 We lossen conflicten zelf op

Blok 2 Algemeen

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je
ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten
koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over
een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven.
De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl of natuurlijk langskomen op school.

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:

 • om te praten over de sfeer in de groep
 • om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet
 • om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
 • dat iedereen een eigen mening mag hebben
 • om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
 • dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
 • om samen te werken
 • om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8)


Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’?
Vraag er naar en praat er over. Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.
Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2: bespreek de kletskaart van blok 2 met uw kind, bijvoorbeeld: “Wat doen Aap en Tijger als ze ruzie hebben? Wat hebben ze geleerd over ruzies oplossen?”​Data, uitbreiding VVE, zwangerschapsverlof juf Cathy, MR vergadering, nieuwsbrief De Vreedzame School.

Foto's

Video's

Meer informatie