Notulen maart 2015

 • Gemaakt op: 30-3-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Marion Schram
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Notulen MR 18 maart 2015

Aanwezig: Anja Boschman, Nadia Lamalif,  Najmia Akhamran, Dana van der Plank, Martijn Broekman, Ellen Groot (notulist)

Sanne de Bos (eerste uur)

 

 

In aanwezigheid Sanne de Bos

 

Schoolplan 2015 - 2019

Tijdspad schoolplan

 • Instemming MR: uiterlijk 1 oktober 2015
 • Conceptversie sturen naar MR: 1 juli 2015
 • Feedback MR: 1e vergadering schooljaar 2015-2016
 • Na feedback: aanpassing
 • Inleveren voor instemming directie: half september (uiterlijk 2 weken voor 1 oktober 2015)

   

  Formatieplan

  De formatie blijft hetzelfde, maar er zal een groep minder zijn i.v.m. de uitstroom van twee groepen 8. Er is een aanvraag gedaan voor een schakelklas.

   

  Start formatieproces

  Stap 1: kijken naar leerlingenaantallen

  Stap 2: definitief wat budget is

  Stap 3: op basis van budget een leerlingenaantal groepsindeling maken

  Stap 4: groepsindeling naar MR ter instemming (MR vergadering 20 mei 2015)

   

  Nieuwe website

  Er is een nieuwe website in de maak die binnenkort de lucht in gaat.  De leerkrachten kunnen daarop zelf hun informatie plaatsen over de groep. De website wordt een vast agendapunt van de MR vergadering.

   

  Schoolplein

  De gemeente betaalt de aanleg van het nieuwe schoolplein. Na de vergadering werd duidelijk dat de aanleg in de meivakantie gaat plaatsvinden.

   

  Alleen MR leden

   

  Notulen vorige vergadering

  Aantal opmerking n.a.v. notulen:

  Digiduif is besproken met de directie, maar zij zagen (technische) bezwaren. De MR vindt dit toch een handig communicatiemiddel. Dana zoekt uit hoe Digiduif werkt en of het makkelijk te installeren is.

  MR Nieuwsbrief gaat deze week naar de ouders

  Actiepunten en wie verantwoordelijk is apart vermelden in notulen

   

   

   

  Functioneren van de MR

  Er is dit jaar een goede basis gelegd voor de MR. Er is heerst een goede en open sfeer tussen de leden onderling. Verbeterpunt is de continuïteit bewaken bij (tijdelijke) afwezigheid van leden.

   

  Nieuwe verkiezing MR lid oudergeleding

  Deze wordt aangekondigd in de 2e Nieuwsbrief van de MR. De nieuwsbrief wordt deze week verstuurd.

   

  Rondvraag

  Er zijn nog wat vragen over het continurooster. De ouders hebben na de vergadering ingestemd met de schooltijden van het continurooster.

  Er komt een extra nieuwsbrief met daarin de terugkoppeling van de punten die naar voren zijn gekomen uit de informatieochtend van de MR met ouders

   

  Actielijst

  Jaarverslag en reglement op website (via Marion Schram)                       Anja

  Brief verkiezingen                                                                             Martijn          

  Uitzoeken werking Digiduif                                                              Dana

  2 MR mappen bij bestellen                                                             Dana

   

  Agendapunten 15 april 2015

  In aanwezigheid directie:

  Schoolgids voor akkoord

  Digiduif                                 

  Status onderzoek binnenklimaat

   

  Alleen MR leden:

  Verkiezing MR oudergeleding

  Extra Nieuwsbrief terugkoppeling informatieochtend ouders    

  (april versturen)

   

   

  Vergaderdata 2014-2015:     15/4, 20/5, 24/6

  Tijd:                                        13.00  - 15.00 uur

   

   

​Hier kunt u de notulen vinden van de MR vergadering in maart 2015

Foto's

Video's

Meer informatie