Vreedzame school

De Mgr Bakkersschool is een Vreedzame School. Dat wil zeggen dat we op de Mgr Bekkersschool binnen het onderwijsprogramma een duidelijke plaats inruimen voor de sociaal-emotionele vorming van het kind. De leerkrachten hebben samen met ouders de taak om kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Via kringgesprekken, maar ook via gerichte lessen uit de Vreedzame School methode beste­den we hier aandacht aan. Hierdoor proberen we binnen de school een positief sociaal klimaat te stimuleren en te bevorderen zodat onze leerlingen actieve en betrokken burgers worden.

In de Vreedzame School methodiek komen thema’s aan de orde als: omgaan met conflicten, we horen bij elkaar, de zin van regels, omgangsvormen, etc. Klassenregels worden met de leerlingen samen opgesteld, zodat zij ook de zin van de regels begrijpen en zich medeverantwoordelijk voelen.

Dit allen om er voor te zorgen dat een veilig en warm schoolklimaat geschept wordt. Dit vinden wij belangrijk. Want als een kind zich goed voelt kan het zich beter ontwikkelen.

Brede Vreedzame School
De Mgr Bekkersschool heeft er voor gepleit dat de kapstokregels van de Vreedzame School ook bij zoveel mogelijk partners worden toegepast. Dit heeft er oa toe geleid dat de VVE, de Voorschoolse opvang die gevestigd is in het zelfde gebouw als de Mgr Bekkerrssschool, ook met de methodiek van de Vreedzame school werkt. Daarnaast werken ook alle naschoolse sportleerkrachten van de sportorganisatie Jumpin via deze afspraken. Dit schept voor kinderen duidelijkheid over hoe je met elkaar omgaat en geeft het kinderen de verantwoordelijk voor het eigen gedrag waar hij/zij ook is.

Vreedzame Wijk
Vorig schooljaar heeft de Mgr Bekkersschool voor het eerst de Vreedzame School breder getrokken binnen de Wijk. Hiertoe zijn een aantal leerlingen gekozen die zitting hadden in de kinderraad van de wijk. De leerlingen kregen een stem, mochten meedenken over allerlei zaken en kregen verantwoordelijkheden binnen de wijk.
Hierdoor wordt getracht de gescheiden werelden waarin de meeste kinderen leven: school-thuis-straat-georganiseerde vrije tijd meer met elkaar te verbinden. Daarnaast kunnen kinderen hierdoor
- hun vaardigheden in het constructief omgaan met conflicten toe passen in andere contexten
- hun betrokkenheid bij hun omgeving en daarmee het bevorderen van de ontwikkeling van participatie en gemeenschapszin.

Dit jaar zijn er weer twee leerlingen gekozen die zitting gaan nemen in de kinderraad. Zij pleiten er voor dat het buiten op het schoolplein veiliger moet worden en de gemeente sneller actie onderneemt om een dit te vernieuwen​