Identiteit

Mgr. Bekkersschool is een basisschool met een katholieke identiteit. Deze identiteit komt tot uiting door een open houding richting alle levensovertuigingen waar respect voor iedereen een belangrijke voorwaarde is. Dit uit zich hoe we op school als leerlingen, ouders en collega’s met elkaar omgaan. We streven ernaar dat de leerlingen aan het einde van groep 8 een eigen visie hebben op de mens en de wereld gebaseerd op gelijkwaardigheid, nieuwsgierigheid en respect.
We besteden op school aandacht aan de verhalen, symbolen en feesten uit de christelijke traditie. Daarnaast schenken we uitgebreid aandacht aan andere grote wereldreligies en levensovertuigingen. We zien het als een taak van ons onderwijs om leerlingen kennis bij te brengen over tradities met de daarbij behorende verhalen, symbolen en gebruiken. Hierbij vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen en we proberen ze daarom zoveel mogelijk te betrekken bij deze verhalen en ze uit te nodigen om hun eigen ervaringen met deze tradities te vertellen.
Naast het feit dat we leerlingen kennis laten met verschillende levensovertuigingen maken we op school ruimte voor de levensbeschouwelijk ontwikkeling van de leerlingen. We hebben aandacht voor de eigen cultuur die de leerlingen meenemen de klas in en zien de klas als een samenleving in het klein waarin we van elkaar en met elkaar leren.
Ook filosoferen met kinderen heeft een structurele plaats binnen ons onderwijs. Samen met de leerlingen verwonderen we ons over grote en kleine vragen van het leven. Hierdoor leren de leerlingen te kijken vanuit meerdere perspectieven, zich te verplaatsen in de ander en stimuleert het een nieuwsgierige houding.

Een identiteitsbegeleider van de ASKO begeleidt de school bij het vorm en inhoud geven aan de bijzondere identiteit door middel van het verzorgen van studiedagen, trainingen in het filosoferen met kinderen en het ondersteunen van leerkrachten bij lessen over de verschillende religies en levensbeschouwingen.​