Kwaliteitszorg

 

Kwaliteitszorg 

Wij willen als schoolteam voor ieder kind de juiste begeleiding, zorg en uitdaging bieden. 
 Elke dag observeren wij uw kind in de klas en hebben wij, door gemaakt werk, zicht op hoe ieder kind zich ontwikkelt. 

Op onze school werken we daarnaast met het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 t/m 8 twee maal per jaar worden getoetst.

Door gericht te kijken naar ieder kind zijn wij in staat:

  • leerproblemen tijdig te signaleren

  • te controleren of ons onderwijs de door ons gewenste 
resultaten oplevert

  • ons aanbod aan te passen aan de resultaten

    
In de administratie van de school worden toets gegevens opgeslagen, die een keer per jaar genormaliseerd worden verstuurd naar het Amsterdamse Monitorbedrijf en verwerkt worden in rapportages als de Kwaliteitswijzer. De individuele leerlingengegevens zijn hierin niet terug te vinden. Het Monitorbedrijf is een voorziening van de gezamenlijke schoolbesturen.
 


    
De school kent een zorgteam dat bestaat uit twee intern begeleiders (IB'ers) en de schoolleider. Dit zorgteam komt wekelijks bij elkaar voor een intern zorgoverleg, waar leerlingen besproken worden die opvallen. Een aantal keer per jaar wordt een zorgbreedoverleg (ZBO) gehouden, waarbij naast het zorgteam ook aanwezig zijn: de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker en eventueel de wijkagent. Indien een leerling hier besproken wordt, informeren wij vooraf de ouders.
 


    
Er wordt een leerlingendossier van elke leerling gemaakt. Hierin komen verslagen van de leerkracht over de bevindingen in de klas, verslagen van gesprekken met de IB'er, de ouders en eventuele externe instanties. Het leerling dossier​ is op afspraak op school in te zien voor de ouders. Op het moment dat blijkt dat een leerling extra hulp nodig heeft, neemt de leerkracht contact op met de ouders. 

​​