Medezeggenschapsraad

​​​De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplichte raad die bestaat uit personeel van de school en ouders van leerlingen. 

De MR behoort minimaal te bestaan uit 6 personen, 3 afgevaardigden van het personeel en 3 ouders. Op vooraf vastgestelde momenten is de directie aanwezig bij vergaderingen. 

 
De MR komt een aantal keren per jaar bij elkaar en controleert de directie op het juist naleven van de reglementen.  De MR heeft soms adviesrecht en soms instemmingsrecht op verschillende door de directie voorgestelde beleidsveranderingen. Verder adviseert de MR gevraagd en ongevraagd de directie van de school. Dit houdt o.a. in dat er bij sollicitaties een lid van de MR in de commissie zit. Tevens wordt er door de directie inzicht gegeven in de financiële situatie van de school en andere beleidszaken zoals personeelsbeleid, naschoolse en tussenschoolse opvang.
 
De MR van de Biënkorf is een actieve en enthousiaste raad die initiërend werkt en graag samenwerkt met de directie en de OR aan een betere school. Via de bijgeluiden wordt u op de hoogte gehouden van de vergaderingen. De notulen van de vergadering vindt u op de prikborden bij de hoofdingang en de ingang bij de kleuters. 

Leden van de medezeggenschapsraad 2019 - 2020
 
Oudergeleding 
  • Sanne  Verstraete
  • Ruth van Wieren
  • Tessa Kits    
Personeelsgeleding 
  • ​Erris Nieuwkerk  
  • Mirte de Bokx
  • Vera den Boeft