Ouderraad

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders/opvoeders binnen de school. Het doel van de OR is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het realiseren van een optimale ouderparticipatie. Taken van de OR zijn onder andere het behartigen van de belangen van de leerlingen en de ouders en het beheren van de (vrijwillige) ouderbijdragen. De leden van de OR worden jaarlijks – tijdens de jaarvergadering- voorgedragen. De OR kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De penningmeester stelt voor ieder schooljaar de begroting op en is eerst verantwoordelijke voor het beheer van de ouderbijdragen. De OR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda wordt een week voor de vergadering op het ouderprikbord gehangen. Verslaglegging van de werkzaamheden vindt plaats in de bijgeluiden en tijdens de jaarvergadering. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar €42,- per kind. Het geld is voor activiteiten bedoeld waar ieder kind aan meedoet, zoals het Sinterklaasfeest, kerstfeest, de schoolreisjes van de kleuter- en onderbouw. Ook wordt zo meebetaald aan het kamp van de midden- en bovenbouw, sportdagen, boeken voor de bibliotheek etc. In oktober krijgt u een uitnodiging tot betaling (rekening IBAN NL54 INGB 0004579970, t.n.v. Financieel Comité Biënkorf).
Ouders in bezit van een Stadspas kunnen de betaling bij de administratie (Tilly) regelen.

Dechargeverklaring en Afrekening 18-19 en begroting 19-20.pdf
              
Leden van de Ouderraad 2019 - 2020:
 
  • Paul van der Meijden -  Penningmeester
  • Nadine da Cruz
  • Barbara Bouw Bukman
  • Jan Kooistra
  • Stephanie Vijn Wagenaar