Ontwikkelings Gericht Onderwijs

De ontwikkeling van kinderen binnen OGO
De basiskenmerken die ieder kind zou moeten kunnen ontwikkelen zijn: emotioneel vrij zijn, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Ze vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen. Hierna volgt brede ontwikkeling, zoals communiceren en taal, samen spelen en samen werken. Deze basis hebben leerlingen nodig om vervolgens specifieke kennis en vaardigheden (zoals beschreven in de kerndoelen) te leren. In het OGO worden leerlingen vanaf het begin gezien als deelnemers aan de wereld om hen heen; ze leren in een sociale context.

Thematisch werken
Op De Achthoek werken we thematisch. Elk schooljaar hebben we verschillende thema’s per groep en één schoolthema, waar alle groepen tegelijkertijd, op hun eigen manier, mee bezig zijn. Een thema bekijken we vanuit verschillende perspectieven, zoals taalkundig, wiskundig, geografisch, historisch et cetera. Deze sociale omgeving en cultuur nabootsen in school zorgt ervoor dat het leren betekenis krijgt voor leerlingen. Ze krijgen voorbeelden van denken en handelen om zich heen, worden geprikkeld én zijn gemotiveerd om hieraan mee te doen. Dit krijgt vorm door middel van spel en onderzoek. De begeleiding van een leerkracht is een noodzakelijke voorwaarde. De cognitieve vakken bieden we op De Achthoek zoveel mogelijk aan binnen de thema’s. We besteden veel tijd bij Taal aan het schrijven van teksten door leerlingen. We zijn trots op de resultaten die de leerlingen als kritische schrijvers laten zien. Ook kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs hebben een belangrijke plek binnen het lesaanbod. Voor de vakken rekenen en spelling hebben we methodes. Deze lessen worden iedere dag gegeven.

In onze Schoolgids  hebben we een heel hoofdstuk gewijd aan OntwikkelingsGericht Onderwijs. Daar staan ook praktijkvoorbeelden in die laten zien hoe leerlingen OntwikkelingsGericht Onderwijs ervaren.