Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. De leden van de MR worden gekozen door de eigen geleding: personeelsleden door het team en ouders door middel van een algemene verkiezing.

Waar houdt de MR zich mee bezig? 
De MR heeft als taak en wettelijk recht de belangen van leerlingen, personeelsleden en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Om dat te doen, mag de MR over veel zaken meebeslissen. Zo denkt de MR bijvoorbeeld mee over:

  • een goed profiel voor een nieuw directielid;
  • de manier waarop de voortgang van de leerlingen bewaakt wordt;
  • de werkdruk in het onderwijs in het algemeen en die op De Achthoek in het bijzonder;
  • activiteiten die De Achthoek onderneemt ter bevordering van een goed sociaal en pedagogisch klimaat.

Ook de begroting van de school, de schoolgids, het schoolplan, de groei van De Achthoek, de ontwikkelingen rondom de Brede School en de overblijfsituatie staan op de agenda van de MR. 

Contact met de MR
Om haar werk goed te doen moet de MR weten wat er leeft in de school. Daarom proberen leden van de MR zo veel mogelijk contacten te onderhouden met de groep die zij vertegenwoordigen. Dit doen ze bijvoorbeeld via ‘de wandelgangen’ en korte gesprekjes op het schoolplein. Je kunt een lid van de MR ook altijd aanspreken.

Eens in de zes weken vergadert de MR. Deze vergaderingen zijn openbaar en staan in de nieuwsbrief aangekondigd. Ouders zijn welkom om mee te denken en te praten of gewoon om een keertje te komen kijken.

Wil je meer informatie over de MR of wil je een onderwerp aan de orde stellen stuur dan een e-mail naar achthoek.mr@askoscholen.nl.