Ouderraad

De Ouderraad (OR) is de vereniging van ouders van kinderen op De Achthoek. De Ouderraad organiseert met de school jaarlijks een aantal feesten en activiteiten in de school die de schooltijd van kinderen extra plezierig maken: de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, het eindfeest (ParkPopPicknick) en activiteiten zoals het project De Schoenmaatjes. De Ouderraad zamelt bovendien geld in ter bekostiging van de schoolreisjes, sportdagen en lesprojecten op school.

Organisatie van de Ouderraad
De Ouderraad heeft een bestuur van maximaal 15 ouders uit verschillende klassen van beide locaties. In de praktijk wordt dit bestuur aangeduid als de Ouderraad. Deze Ouderraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De Ouderraad vergadert zeven tot acht keer per jaar. De data vind je in de kalender. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Er vindt overleg plaats met het team van de school over de invulling van de beschikbare budgetten en over de invulling en uitvoering van de activiteiten door het jaar heen.

De Ouderraad communiceert naar de ouders via de nieuwsbrief van de school en via de klassenouders, de contactpersonen voor de Ouderraad in de groepen.

Ouderbijdrage
De Ouderraad vraagt jaarlijks om een ouderbijdrage. Hiermee worden o.a. het Sinterklaas- en Kerstfeest en de schoolreisjes bekostigd, evenals specifieke ondersteuning van het OntwikkelingsGericht Onderwijs (sponsoring van projecten, mediatheek, uitstapjes en extra leermiddelen).

De Grote Olifant
De Grote Olifant is een werkgroep van de Ouderraad. De Grote Olifant organiseert activiteiten om geld in te zamelen voor concrete, van te voren vastgestelde doelen. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om het koppelen van de talenten en netwerken van ouders aan vragen van de school en andersom. Meer informatie vind je op www.degroteolifant.nl.

Meer informatie over de Ouderraad
Meer informatie over de Ouderraad vind je in 

Heb je een vraag aan de Ouderraad, wil je deelnemen aan het bestuur of helpen bij activiteiten? Dan kun je een e-mail sturen aan achthoek.or@gmail.com