Aanmelden leerlingen

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Bas Meijer
 • |
 • Auteur: Bas Meijer
 • |
 • Fotograaf:  

Welkom op de Archipel!

Persoonlijk contact

Op de Archipel hechten wij veel waarde aan het persoonlijk contact met ouders. Daarom nodigen wij nieuwe ouders individueel uit voor een gesprek op school waar wij informatie en een rondleiding geven. Ook is er tijd voor het stellen van vragen.
U kunt via de mail of telefonisch een kennismakingsafspraak maken met een van de directieleden: 

Bas Meijer (directeur): b.meijer@askoscholen.nl  
Brenda Verkerk (a.i. directeur): b.verkerk@askoscholen.nl  
Melanie Geensen: (adjunct directeur): m.geensen@askoscholen.nl 

020-3140280

Open ochtenden

Op de volgende data hebben wij een open ochtend. U kunt inlopen tussen 09:00 en 12:00 uur en wordt dan rondgeleid door leerlingen, ouders en/of directie. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

woensdag 16 oktober
vrijdag 7 februari
woensdag 6 mei

Voor het eerst naar school?
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2018).
U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

Voorrang of niet?
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.   

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

• Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.
• Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest,  enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
• Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
• Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
• Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties: 

1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit hier downloaden.
Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
• kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016: 4 maart 2020
• kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017: 3 juni 2020
• kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017: 4 november 2020

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
EVENTUEEL TOEVOEGEN:
Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.
OF
De kans bestaat dat wij bij de komende plaatsingen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons of de helpdesk contact op.

Inschrijven
Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden. 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

naar de basisschool.jpg

Aanmeldprocedure Zij-instroom van buiten IJburg

Kinderen die van buiten IJburg naar IJburg verhuizen en al ouder dan 4 jaar zijn, moeten ook een onderwijsplek kunnen krijgen. Als school reserveren wij daar per groep ieder jaar drie plaatsen voor.

Op de Archipel kiezen we bewust voor kleinere klassen. Op onze school werken we Ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat we minder houvast hebben aan methodes en kinderen gericht individueel volgen. Dat kost veel tijd per leerling. Onze maximale groepsgrootte is dan ook 27 kinderen, waarbij we aantekenen dat we liever kleinere groepen hebben wanneer mogelijk. Om steeds drie plekken te creëren voor zij-instroom van buiten IJburg, zijn de groepen 3 t/m 8 niet groter dan 24 aan het begin van het schooljaar. 

Passend onderwijs
Bovenstaande aantallen zijn vastgesteld in samenspraak met de MR. De aantallen zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van zorgbehoefte: In iedere groep zit reeds een aantal leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Voor het tegemoet komen aan die zorgbehoefte zijn tijd (aandacht van de leerkracht), kennis en middelen nodig. Bij iedere zij-instromer wordt in kaart gebracht welke specifieke zorgbehoefte het kind heeft en of dat op onze school ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Op basis van gegevens over leerresultaten, gedragskenmerken en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling bepalen de directeur en IB-er of de Archipel de benodigde zorg kan geven en daarom tot plaatsing over kan gaan. In ons SOP (School ondersteuningsprofiel) geven we aan waar hierin onze grenzen liggen. 

Het kan dus voorkomen dat er getalsmatig een plek vrij is in een groep, maar dat de er door de specifieke zorgbehoefte wordt besloten een kind niet aan te nemen.

Aanmelden kinderen die willen wisselen van school op IJburg

Kinderen die al op IJburg wonen en op een van de basisscholen zitten, kunnen alleen van school wisselen na onderling overleg tussen de directies van de scholen en alleen in de zomervakantie. Uitgangspunten zijn:

- we willen 'shoppen' tussen scholen tegengaan

- een kind heeft al een onderwijsplek op IJburg en alleen in samenspraak tussen de beide betrokken scholen en ouders kan van school gewisseld worden. 

Aanmelden kinderen van een SBO-school

Het gaat om leerlingen met een beperking zoals:

 • visueel gehandicapten
 • auditief gehandicapten
 • verstandelijk gehandicapten 
 • lichamelijk en meervoudig gehandicapten
 • langdurig zieken 
 • kinderen met psychiatrische stoornissen
 • kinderen met ernstige gedragsproblemen

  Voor deze kinderen kan een procedure tot aanname gestart worden door contact op te nemen met de directeur. Omdat deze kinderen vallen onder de categorie leerlingen met een aangepast arrangement en zogeheten terugplaatsingen zijn,  wordt in overleg met de S(B)O school een begeleidingsplan opgesteld. Indien de zorg voor dat kind verleend kan worden in een bepaalde groep, zal met lokaal PO een mogelijke financiering meekomen voor extra begeleiding/hulp.  


​​informatie over aanmelden:

- voor het eerst naar school 
- zij-instroom


Foto's

Management team (MT), Esther Coomans (adj) Bas Meijer (dir) Ester van Oers (IB)

Video's

Meer informatie