Nieuwsbrief 30 april 2015

 • Gemaakt op: 30-4-2015 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

​Planning

 • studiedag: 1 mei (leerlingen vrij!!)
 • meivakantie: Ma 4 t/m vrij 15 mei
 • Inschrijven avondvierdaagse (’s ochtends in de hal): 28, 29 en 30 april / 19 en 20 mei
 • 2e Pinksterdag (vrij): Ma 25 mei
 • Avondvierdaagse: Di 2 juni t/m vrij 5 juni
 • Schoolreisje: Vrij 19 juni
 • Laatste schooldag: Do 2 juli (vrijdag zijn de leerlingen vrij)

Beste ouders/verzorgers,
Na een periode met veel leuke en leerzame activiteiten is het bijna meivakantie. Aanstaande vrijdag 1 mei hebben we studiedag. De leerlingen hebben dan al vakantie, de leerkrachten buigen zich samen over een aantal thema’s. Een tipje van de sluier:

 • We hebben dit jaar met een werkgroep beleid ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Denk daarbij aan de wijze van signaleren en wel of niet diagnosticeren, het aanbieden van passende lesstof binnen de klassensituatie, etc..
 • Planning van het volgende schooljaar
 • Bespreken van de resultaten van de ouder- personeels- en leerling-enquêtes. Deze resultaten nemen we mee in ons schoolplan (4 jaar) en jaarplan (1 jaar).
 • Evalueren van het schoolbrede thema De Archipel In Bedrijf.
 • Uitleg Snappet ( zie verder op in deze nieuwsbrief)

Thema "De Archipel in bedrijf"
U heeft kunnen zien (en proeven) hoe de groepen ‘in bedrijf’ zijn gegaan en met hun investeringsgeld meer hebben verdiend. Na aftrek van het investeringsgeld is er een bedrag van

€ 1227,10

verdiend! We hadden afgesproken dat we dat bedrag zouden delen: 50 % naar de school en 50 % naar een goed doel. Het bedrag voor de school zal worden geïnvesteerd in buitenspel materialen voor in de pauze. Een leerlingenraad (i.o.)zal zich daarover buigen met de directie.

Het goede doel is (hoe kan het ook anders) Nepal geworden. Veel (oudere) leerlingen volgen het nieuws en voelen zich erg betrokken bij wat zich daar afspeelt.

Moederdag
Alle leerlingen nemen vandaag een Moederdag cadeautje mee. Graag goed ‘verstoppen’ voor de nieuwsgierige moeders totdat het Moederdag is!

Onderwijs met tablets
Omdat wij maximaal gebruik willen maken van wat ICT ons te bieden heeft op educatief vlak, hebben we het afgelopen schooljaar onderzocht hoe we daarvan kunnen profiteren. Op verschillende ASKO-scholen zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan en resultaten geboekt met Snappet: https://nl.snappet.org/  

Leerlingen krijgen gewoon les van de leerkracht, maar verwerken de oefenstof op een tablet. Dit gebeurt bij rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Dat betekent niet dat de leerlingen uren per dag achter een tablet zitten. De leerkracht geeft gewoon les en loopt rond. Doordat de leerkracht direct op zijn/haar scherm ziet hoe de leerlingen de verwerking maakt, kan hij/zij snel inspelen op vragen en extra instructie geven, beter differentiëren dus. De rol van de leerkracht is dus nog steeds van doorslaggevend belang. Naast deze lessen zullen de leerlingen ook nog gewoon lezen, schrijven, tekenen, knutselen, onderzoek doen, samenwerken, gymmen, etc.. Om zelf ervaring op te doen met deze werkwijze gaan we van Onderwijs met tablets af 21 mei a.s. met drie groepen starten bij wijze van proef. U zult daarom in de groepen 4, 6 en 6/7 leerlingen zien werken met tablets.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen raakt weer voller en voller. Kijkt u onder de trap in de bak of er iets van uw kind bij zit? Na de meivakantie gaan we alles weer uitstallen en wat overblijft gaat weg.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het schoolreisje komt er weer aan (19 juni) en daarom is het tijd om de ouderbijdrage te betalen. bankrekeningnummer is NL81INGB0650506073 ten name van KBS de Archipel - Ouderraad, onder vermelding van de voornaam en de achternaam van uw kind.

€ 60 1e kind, € 50,- 2e kind, € 45,- overige kinderen.

Twijfelt u of u betaald heeft? Mail even naar de penningmeester OR, Janneke Koolen: archipel.orfin@askoscholen.nl, dan zoekt zij het voor u uit.
Voor meer info over de vrijwillige ouderbijdrage, zie www.kbsdearchipel.nl .

Wandelen voor Water
Op de dag van de Koningsspelen liepen de leerlingen van groep 8 zes km met zes liter water op hun rug voor de actie Wandelen voor Water. Ze deden dit als sponsorloop en brachten op die manier € 738,30 bij elkaar! 

Superrrrr!!! 

Kinderoefentherapie en de Archipel

Wat kunt u doen als uw kind onleesbaar schrijft, dansende letters maakt, langzaam schrijft, niet goed stil kan zitten, regelmatig valt of alsmaar op de stoel wipt?

Over-beweeglijke kinderen, maar ook een gespannen houding tijdens het werken aan een tafel, kunnen tot problemen leiden bij het schrijven. Ook komt het voor dat kinderen moeite hebben met leren zwemmen, fietsen of balspellen. Jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen, veters strikken, etc. Het lijkt allemaal zo gewoon dat kinderen deze motorische vaardigheden leren. Voor sommige kinderen is dit echter niet zo gewoon. Deze kinderen hebben nou precies dat steuntje in hun rug nodig om te zorgen dat ze niet achter raken op school of hun zelfvertrouwen vermindert door onzekerheid over hun prestaties.

Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Als u twijfelt of uw kind daar aan voldoet of wanneer u een vermoeden heeft dat er problemen zijn in de motorische ontwikkeling, kunt u contact opnemen met een kinderoefentherapeut.

Kinderoefentherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Hiervoor is wel een verwijzing kinderoefentherapie Mensendieck/Cesar nodig van de huisarts.

Een heel aantal kinderen op De Archipel heeft inmiddels al baat gehad bij deze oefentherapie.

Voor meer informatie neem contact op met Rosa Jongsma en Margriet Lautenbach, oefentherapeut Mensendieck en Kinderoefentherapeut Praktijk aan de IJburglaan 903. www.oefentherapie-ijburg.nl  
06-16963225, rosa@oefentherapie-ijburg.nl.

Wij wensen u en de leerlingen een hele fijne meivakantie toe!

Team De Archipel

​Planning, thema "De Archipel in bedrijf", moederdag, onderwijs met tablets, gevonden voorwerpen.

Foto's

Video's

Meer informatie