Leerplicht

De Leerplichtwet 
Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Het toezicht houden op de naleving van deze wet is een taak van de gemeente. Daartoe zijn beëdigde leerplichtambtenaren aangesteld. De leerplichtambtenaren zijn dus niet verbonden aan een school. Als ouder(s)/verzorger(s) bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind is ingeschreven op een school én dat uw kind ook daadwerkelijk naar school gaat en alle lessen volgt. In geval van ziekte, of bij een andere reden waarom uw kind niet naar school toe kan, bent u verplicht dit, telefonisch of persoonlijk, te melden bij de school.

De leerplichtige leeftijd 
Op het moment dat uw kind vier jaar is geworden mag het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn of haar vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig en moet het naar school.
 
Verzuim 
De leerplichtambtenaren hebben regelmatig contact met de scholen. Zij controleren ook of de scholen zich aan de regels houden. Wanneer een kind drie achtereenvolgende dagen niet op school is zonder dat de reden van het verzuim bij de school bekend is, dan zijn de scholen wettelijk verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook indien een leerling in een korte periode op verschillende dagen een aantal uren afwezig is geweest zonder dat de school de reden weet, moet dit gemeld worden. De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens waarom het kind niet (meer) naar school gaat en wat er nodig is om eventuele problemen die de reden zijn van het schoolverzuim op te lossen. Hiervoor wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).
 
Verlof vakantie 
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de vakantieperiodes. Slechts in het geval het (seizoens)werk van de ouder(s) er de oorzaak van is dat een gezin niet tijdens de officiële schoolvakanties met elkaar op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid om buiten de vakanties om vrij te vragen.
Uit vereiste werkgeversverklaringen moet blijken dat er in alle schoolvakanties geen verlof opgenomen kan worden voor vakantie, dus niet alleen in een specifieke vakantie.
 
Verlof gewichtige omstandigheden
Alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden, dat zijn onverwachte omstandigheden waar u als ouder(s) geen invloed op kunt uitoefenen, is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid. Voor verlofaanvragen voor gewichtige omstandigheden vragen wij een bewijs in de vorm van bijvoorbeeld een rouwkaart met datum en plaats van begrafenis.
 
Afhankelijk van het aantal schooldagen waarvoor extra verlof gevraagd wordt beslist de directeur van de school (bij een verlofaanvraag tot 10 schooldagen) dan wel de leerplichtambtenaar (bij een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen). Verlof wordt sowieso niet toegekend aansluitend op een vakantie.
Verlof moet tijdig aangevraagd worden. Aanvraagformulieren over dit onderwerp zijn verkijgbaar bij de administratie.
 
Allemaal tegelijk aan het nieuwe schooljaar beginnen 
De leerplichtambtenaren letten er scherp op dat alle kinderen na het einde van de zomervakantie weer allemaal tegelijk op school beginnen. De scholen zijn verplicht de kinderen te melden die niet op de eerste schooldag op school aanwezig zijn. Hun ouder(s) worden altijd opgeroepen door de leerplichtambtenaar om het verzuim van hun kind(eren) toe te lichten.
 
Overtreding van de leerplichtwet 
De leerplichtambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat zij bij een geconstateerde overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal kunnen opmaken. Een proces-verbaal wordt afgehandeld door Justitie.
 
Bereikbaarheid van de leerplichtambtenaren 
Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u bij problemen of vragen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar:
Abdellah Belhaj
Leerplichtambtenaar
Onderwijs / Jeugd / Zorg - Leerplicht
 
Gemeente Amsterdam
 
T 020 253 5177 M 06 5317 5665
 
Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam