MR

Medezeggenschapsraad

Meedenken en meebeslissen door ouders is een gewone zaak op scholen. Daardoor is het onderwijs, en met name de besluitvorming, democratischer en kunnen ouders ‘in de keuken’ van de school kijken.

Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’, die bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR van De Archipel bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ouders en twee vertegenwoordigers van het team. De leden worden telkens voor een periode van 2 jaar gekozen vanuit hun eigen geleding. Zij zijn ook herkiesbaar. De MR houdt controle over de gang van zaken op school en heeft bepaalde rechten als het gaat over het beleid van de school. De MR vergadert eens per zes weken, waarbij ook de directeur aanwezig is.

Wilt u meer weten over de MR?
U kunt informatie vinden in onze schoolgids, die te downloaden is vanaf deze website. Ook kunt u een mailtje sturen naar de MR: archipelmr@gmail.com

De leden van de MR hebben diverse bevoegdheden. Om duidelijkheid te scheppen in de rechten en de plichten van MR-leden zijn deze wettelijk vastgelegd en uitgewerkt in een MR-reglement​. Dit reglement is hieronder te bekijken.  MR reglement Archipel nieuw def va 2017-2018.pdf

​​