MR

​​​Op elke school in Nederland is er een Medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten, die middels verkiezingen, aan deze MR deelnemen, praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs(klimaat) op de school.

Afhankelijk van het onderwerp geeft de Raad advies aan de directie en het bestuur van school. Maar soms is ook de instemming van de MR nodig om een plan uit te mogen voeren. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn: veiligheid op school, de vakantiedagen, het schoolwerkplan, de begroting.
De MR kan daarnaast zelf onderwerpen aandragen die ze belangrijk vindt om te bespreken. Het is dan ook van belang dat alle ouders/verzorgers en leerkrachten de MR weten te vinden, want via de MR kunnen zij goede ideeën ter verbetering van de kwaliteit op school inbrengen.
Contactpersonen zijn namens de oudergeleding mw. Chantal Wawelage-Roosloot en namens de personeelsgeleding mw. Derya Ersoy.