Cultuur

Cultuuronderwijs
Op De Botteloef vormt cultuur een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Door middel van culturele activiteiten maken kinderen kennis met geschiedenis, kunst en media. Bovendien worden hun creatieve vaardigheden en talenten aangesproken. Ze leren door te zien, te voelen en te ervaren.

Voorbeelden van activiteiten zijn dansen, toneelspelen, zingen, schilderen en fotograferen. Hier worden regelmatig experts voor ingehuurd. Echter niet alles kan binnen de omgeving van school worden geleerd, daarom worden er ook activiteiten buiten school georganiseerd. Denk hierbij aan het bezoeken van het concertgebouw, een museum of een toneelstuk.  
Als een activiteit wordt gepland, brengen we u hiervan op de hoogte door middel van de weekmemo, de nieuwsbrief en het cultuurbord in de centrale hal.  

De Botteloef heeft een cultuurcoördinator die in afstemming met de leerkrachten een cultuurplan 2016-2020 heeft opgesteld. Daarnaast stelt zij in overleg met de leerkrachten jaarlijks het programma samen. De inhoudelijke keuzes worden gemaakt op basis van de visie van de school en het onderwijsprogramma, met in het bijzonder IPC. Op deze manier wordt cultuur op De Botteloef geïntegreerd in het programma aangeboden en wordt de leerlijn gewaarborgd.  

Vakleerkrachten
Muziek
Eenmaal per 14 dagen geeft een vakdocent muziekles op De Botteloef. Wij werken hiervoor samen met de Muziekschool Noord. Zij hebben de langlopende leerlijn ZingZo ontwikkeld voor groep 1 t/m 8. Deze methode combineert zingen met componeren, luisteren en improviseren. De lessen worden wekelijks door de groepsleerkracht herhaald. 

Dans en drama
Dans en drama worden afwisselend van elkaar aangeboden door vakleerkrachten. Het ene jaar komen de kinderen in aanraking met dans en het andere jaar met drama, telkens in een lessencyclus van een aantal weken. Een vakleerkracht werkt samen met de kinderen toe naar een eindpresentatie. Na 8 jaar Botteloef hebben de kinderen dan 4 verschillende dansstijlen beoefend en 4 keer een eindpresentatie drama opgevoerd. Daarnaast staat er meerdere keren per jaar een maandsluiting op het programma waarin kinderen zich kunnen presenteren aan de school.

Beeldende vorming
Beeldende vorming bestaat uit tekenen, textiele werkvormen en handenarbeid. Naast de activiteiten in de klas worden er 3x per jaar talentmiddagen georganiseerd waarin diverse activiteiten groepsdoorbrekend worden aangeboden. Hiervoor worden naast de groepsleerkrachten ook ouders, medewerkers en vakleerkrachten ingezet.