Klachtenregeling

Klachtenregeling (samenvatting)

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht die op school gemeld wordt niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van ons schoolbestuur. Met de klachtenregeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. Hiermee voldoet onze school aan de kwaliteitswet en wordt niet alleen het belang van klagers gediend, maar ook het belang van de school, namelijk een veilig schoolklimaat.

De school kan te maken krijgen met uiteenlopende klachten. Zo kunnen klachten gaan over organisatorische maatregelen, onderwijskundige maatregelen en klachten over ongewenst gedrag.

Er bestaat voor onze school ook een door de wet verplicht gestelde klachtenregeling. Deze regeling met de daarbij behorende toelichting ligt op school ter inzage. De klachtenregeling is ook te vinden op de website: www.askoscholen.nl

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst bespreken met degene over wie de klacht gaat en/of melden bij de groepsleerkracht en indien nodig bij de schooldirectie. Wij streven ernaar problemen tussen 'partijen' zélf, met elkaar, op te (laten) lossen. 

Mocht er een probleem zijn die u niet kunt bespreken met de groepsleerkracht of u vindt dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de groepsleerkracht dan kunt u in eerste instantie terecht bij de directie of onze interne contactpersoon.  

Interne contactpersoon

Een interne contactpersoon is het aanspreekpunt voor kinderen en ouders, wanneer het oplossen met de groepsleerkracht niet gelukt is of wanneer ze niet weten hoe ze dit aan kunnen pakken. De interne contactpersoon zal samen met het kind en/of de ouder zoeken naar een passende oplossing. Dit gesprek vindt in vertrouwen plaats, dus de informatie die wordt gedeeld blijft tussen deze partijen. 

Bij ons op school is Barbara van Os  b.van.os@askoscholen.nl de contactpersoon.

Indien de contactpersoon dat nodig en wenselijk acht kan de interne contactpersoon de melder van een klacht in contact brengen met één van de externe vertrouwenspersonen van de ASKO.  

Vertrouwenspersonen van de ASKO

Soms komt het voor dat het gesprek op school niet goed meer mogelijk is en het raadplegen van een vertrouwenspersoon een volgende stap kan zijn. De ASKO beschikt over twee externe vertrouwenspersonen.  

Een vertrouwenspersoon kan, naast het geven van advies, met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
  
Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klager begeleiden en ondersteunen bij verdere stappen, bijvoorbeeld richting College van Bestuur, de Landelijke Klachten/Geschillencommissie Onderwijs, hulpverlening en, indien nodig, justitie. 

Externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben strikte geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat de betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.  

Het bestuur wordt door de schoolleiding op de hoogte gebracht als de leiding een betrokkene geadviseerd heeft een vertrouwenspersoon in te schakelen.  

De vertrouwenspersonen van de ASKO zijn:  
* Mevrouw K. Kuitenbrouwer,  telefoon 06-31631549  kkuitenbrouwer@hetabc.nl  
* De heer B. Dieker,  telefoon 020-6929722 bendieker@gmail.com  


Behandeling op bestuursniveau

Als uw vraag c.q. klacht naar uw mening  op schoolniveau niet afdoende beantwoord / afgehandeld wordt, dan kunt u zich, met uw schriftelijke en ondertekende klacht,  wenden tot het bestuur. Soms komt het ook voor dat het gesprek op school niet goed meer mogelijk is. U kunt uw brief sturen naar onderstaand adres:

VERTROUWELIJK

ASKO

T.a.v. mevrouw D. Middelkoop,

Voorzitter college van bestuur

Postbus 87591

1080 JN Amsterdam

Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten met alle betrokkenen tot een oplossing te komen. Het bestuur moet in een dergelijk geval een afweging maken tussen de belangen van alle betrokkenen in de school: de kinderen, de leerkrachten, de ouders en de directie. Het is mogelijk dat het bestuur de klacht in eerste instantie niet zelf afhandelt maar voorlegt aan de klachtencommissie van de ASKO om de klacht zo objectief mogelijk af te handelen. Het bestuur zal in dat geval een objectief advies van de klachtencommissie afwachten en aan de hand hiervan de klacht verder afhandelen.

(Vermoedens van) ernstige zaken kunnen voorgelegd worden aan het College van Bestuur en/of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Op school kunnen zich gevoelige zaken voordoen of zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag als agressie, fysiek geweld, stelselmatig pesten, seksuele intimidatie, seksueel misbruik of discriminatie. Er kan in dergelijke gevallen een beroep gedaan worden op de schooldirectie, de contactpersoon in de school , een vertrouwenspersoon , het College van Bestuur van de ASKO en de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (ook wel Geschillencommissie genoemd). Deze landelijke instelling kan bogen op veel ervaring met klachtenbehandeling in het Primair Onderwijs. Uitgebreide informatie en het volledige reglement dat in werking treedt indien een schriftelijke klacht wordt ingediend, kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen.nl

De commissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Klachten kunnen rechtstreeks, schriftelijk en ondertekend, worden ingediend via het adres:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Telefoon: 030-2809590 Fax: 030-2809591

Uiteraard zullen klachten vertrouwelijk behandeld worden door zowel directie, leerkrachten en overig personeel, de interne contactpersoon, externe vertrouwenspersonen, het bestuur  als leden van de klachtencommissie.