Leerlingvolgsysteem

Groep 1 en 2
Wij volgen de ontwikkelingen van de kinderen nauwgezet. In groep 1 en 2 wordt er voor alle ontwikkelgebieden gebruik gemaakt van observaties die in kaart worden gebracht door middel van het programma KIJK! Aan de hand van deze observaties en registraties, evalueert de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen en past het aanbod aan de behoefte van het kind aan.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 volgen we de vorderingen van de kinderen onder andere door het afnemen van methode-gebonden toetsen, toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) en het programma ZIEN

Het leerlingvolgsysteem
Tweemaal per jaar worden LVS toetsen van Cito afgenomen. Wij houden ons aan de toetskalender, voor de afname van deze toetsen. Daarnaast worden er gegevens verzameld middels methodetoetsen en observaties van de leerkracht. Deze resultaten worden verzameld in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Met behulp van onder andere dit leerlingvolgsysteem stelt de leerkracht vast of:
* de leerlingen voldoende vooruit gaan
* de leerstof is afgestemd op het niveau van de individuele leerling
* de individuele leerling extra hulp of uitdaging nodig heeft
De intern begeleider bespreekt de resultaten per groep en per individuele leerling met de betreffende groepsleerkrachten op vaste momenten in het schooljaar tijdens groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Samen wordt er gekeken naar de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Er wordt bekeken of een kind speciale hulp nodig heeft, welke hulp dit zou zijn en hoe die hulp geboden kan worden. Ook kan het zijn dat de gehele groep of een gedeelte van de groep extra aandacht aan bepaalde leeronderdelen moet besteden. De invulling hiervan wordt bovendien besproken.

Op basis van de onderwijsbehoeften van leerlingen worden er individuele- en groepshandelingsplannen opgesteld die in de klas worden uitgevoerd. Indien er een individueel handelingsplan wordt opgesteld, wordt de desbetreffende ouder op de hoogte gesteld.

Sociaal- emotionele ontwikkeling
Door middel van het programma ZIEN! wordt het sociaal- emotioneel functioneren van leerlingen vanaf groep 3 in kaart gebracht. Dit programma biedt eveneens concrete doelen en handelingsadviezen om het sociaal- emotioneel functioneren van de leerlingen te stimuleren, afgestemd op de behoeften van de leerling.

Leerlingendossiers 
Van elke leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden in ons administratiesysteem Parnassys. In het dossier worden onder andere leerlinggegevens, toetsuitslagen en informatie rond de extra zorg bewaard. Wanneer leerlingen door de school of door een externe organisatie zijn onderzocht, wordt een verslag daarvan in het dossier bewaard. Ook handelingsplannen en eventuele verslagen van oudergesprekken komen in het dossier terecht. 

Dit administratiesysteem is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van de school en indien nodig medewerkers van het ASKO-bestuursbureau. De gegevens uit het leerlingdossier worden nog 5 jaar nadat de leerling van school is gegaan bewaard. Wij houden ons aan het privacyreglement van ons schoolbestuur: ASKO Privacybeleid