Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders. De leden van de raad denken en beslissen mee over bepaalde onderwerpen met schoolleiding en schoolbestuur, met name op het gebied van beleidszaken. 

Om de taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de MR zo goed mogelijk geïnformeerd is. Hiervoor voert de MR regelmatig overleg met de directie en wordt ze betrokken bij o.a. de begroting en vakantieregeling. Ook wordt de MR betrokken bij de inhoud van het schoolplan en de schoolgids. In de gang van de school (bij de onderbouw), hangt een brievenbus voor de MR. Hierin kunnen ouders ideeën en opmerkingen kwijt.

De activiteiten van de MR zijn bij wet geregeld (Wet op de Medezeggenschap Onderwijs). De MR is dus een beleidsorgaan en functioneert op dezelfde wijze als een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

De MR bestaat uit een evenredig aantal leden van ouders en personeel en vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn altijd openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, meldt u zich dan vooraf even aan. 

De MR stuurt een mail aan alle ouders als er een vacature is. Als zich meerdere kandidaten melden, wordt er een verkiezing gehouden. De leden van de MR:
Teamleden van De Botteloef: 
Jolanda Bording (Voorzitter)
Jeanette Eshuis 
Ouders: 
Karima Attaouil
Layla Ahemd