Extra nieuwsbrief

 • Gemaakt op: 25-4-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​Volgend schooljaar op de Bron

In de afgelopen maanden zijn we alweer druk bezig geweest met de plannen voor volgend schooljaar. Een aantal belangrijke besluiten is al genomen en daar brengen we jullie graag van op de hoogte.

Ontwikkeling kwaliteit van het onderwijs
Het is ons opgevallen dat kinderen heel enthousiast zijn over het leren van elkaar. Ze zijn dan minder afhankelijk van de leerkracht en meer geneigd om succeservaringen aan zichzelf toe te schrijven, wat de motivatie en betrokkenheid vergroot. Daarom is het doel waar we in alle groepen op de Bron naar streven: kinderen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces.

In de ontwikkeling van onze schoolorganisatie hebben we de laatste jaren ingezet op verbetering van het aanbod en de didactiek (2013 en 2014 Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam KBA) en het pedagogisch klimaat (2015 en 2016 Vreedzame School). In 2017 en 2018 zetten we in op betrokken leerlingen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. We willen dat iedere leerling ziet dat hij kan groeien, door de nadruk te leggen op het leerproces en niet op 'het juiste antwoord geven'. Leidraad daarbij is het onderzoek en de theorie van John Hattie, dat toepasbaar is gemaakt onder de titel ‘Leren zichtbaar maken’.      


De Bron: een school met gewone en combinatiegroepen
Sinds 3 jaar bestaan er op de Bron combinatieklassen in de midden- en bovenbouw. Aanvankelijk was dit een logistieke oplossing. Op basis van de positieve ervaringen van de afgelopen jaren hebben we besloten om in de toekomst combinatiegroepen door te voeren in alle leerjaren. Dit besluit past goed bij het doel om leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun schoolse ontwikkeling.
Komend schooljaar zijn er de bekende combinatiegroepen 1/2 bij de kleuters, een combinatiegroep 3/4 en een groep 5/6. In de toekomst krijgen we ook een 7/8 combinatie. We houden ook homogene groepen van ieder leerjaar op de Bron. Zo kunnen we nog beter aansluiten bij de leerbehoeften van alle kinderen. We zien van beide soorten voordelen waarop we hierna ingaan.

Voordelen van combinatiegroepen
In de afgelopen jaren hebben we een didactiek ontwikkeld waarin de lessen in een combinatiegroep gelijktijdig gegeven worden, terwijl de lesdoelen toch per leerjaar verschillend zijn. Een voorbeeld maakt duidelijk hoe dit in zijn werk gaat: in een rekenles over klok kijken worden de kwartieren behandeld. Groep 5 werkt daarmee aan een lesdoel over de digitale tijd, groep 4 past de doelen toe op een analoge klok met wijzers. Spellingregels in groep 4 worden ook in groep 5 aangeboden, maar in moeilijkere zinsconstructies. Op deze manier kunnen we differentiëren en effectief omgaan met de tijd.

Leerlingen leren omgaan met sociale diversiteit en de kinderen geven aan dat ze het leuk vinden om van elkaar te leren:

 • ‘Soms doen kinderen van groep 5 of ze beter zijn, maar dat vind ik niet erg’
 • ‘Groep 4 heeft andere ideeën, waarvan groep 5 nog steeds kan leren’
 • ‘Als je iets niet begrijpt word je niet alleen geholpen door iemand van groep 4, maar ook van groep 5’
 • ‘Ik vind het leuk dat je van andere kinderen kunt leren, je maakt veel vrienden'
 • ‘Je leert van elkaar en je kan ook met oudere kinderen vrienden worden en die kinderen zijn ook aardig’
 • ‘Ik vind het leuk om andere kinderen te helpen’.

Voordelen van homogene groepen
In een homogene groep werken alle kinderen aan hetzelfde lesdoel. Dat geeft overzicht, structuur en een rustige sfeer in de groep. Er zijn meer kinderen met wie je samen op hetzelfde niveau kunt werken aan dezelfde taak. De leerkracht heeft meer tijd om aan het lesdoel te besteden waardoor de leerkracht de taak en ondersteuning makkelijker kan toesnijden op het niveau van de verschillende groepen. Tijdens het zelfstandig werken is (bijna) iedereen bezig met dezelfde verwerking. Kinderen die snel zijn afgeleid hebben hier baat bij.

Doorstroming naar volgende leerjaren in een combinatiegroep
Uit onderzoek is gebleken dat het wenselijk is voor kinderen om afwisselend jongste en oudste te zijn in een groep. Collegascholen met ervaring bevestigen dit uit de praktijk. We hebben daarom gekozen de combinatiegroepen niet te laten meegroeien door de school, maar de kinderen iedere twee jaar te laten doorgroeien naar een volgende combinatiegroep. De jaargroep van een combinatiegroep blijft bij elkaar, maar de combinatie verandert ieder jaar. In schema:

​Groep 3-4​Groep 5-6​Groep 7-8
​Jaar 1​Jan                   Marie​Aya                    Noa
​Jaar 2​                           Jan              ​Marie                Aya​Noa
​Jaar 3​Jan                    Marie​Aya          Noa


Kortom, van groep 3 tot en met groep 8 zitten de kinderen in de combinatiegroepen met 40 verschillende kinderen in een groep. In een homogene groep zitten kinderen met 28 verschillende kinderen in een groep, ieder jaar.

Samenstelling van groepen
Er zijn geen voorgeschreven regels waaraan scholen zich moeten houden bij de groepsindeling. Wij hebben wel vastgelegd welke criteria we aanhouden bij het maken van de groepsindeling. We houden rekening met:

 • goede mix tussen kinderen die makkelijk leren en leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof
 • de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • de verdeling tussen jongens en meisjes
 • niet langer dan twee jaar bij dezelfde leerkracht
 • liever niet bij broertjes/zusjes in de klas
 • vriendschappen tussen kinderen
Kinderen indelen in nieuwe groepen is een ingewikkelde klus. Natuurlijk kijken wij   zorgvuldig naar de individuele belangen van de kinderen, maar uiteindelijk staan evenwichtige groepen voorop. Vriendschappen zijn voor school niet het belangrijkste. Het leerproces heeft prioriteit. Meestal proberen we wel bevriende kinderen bij elkaar in de klas te houden, maar soms worden vriendjes bewust gescheiden. Dit doen we als het de groepen over het geheel genomen evenwichtiger maakt, of als we denken dat een beetje afstand in de bewuste vriendschap een optimaal leerproces zal bevorderen voor beide betrokkenen.

Voor komend schooljaar betekent dit concreet dat de huidige groepen 3 worden gemengd met oudste kleuters. Er komt een groep 3, groep 3/4 en groep 4. De huidige 4/5 wordt de 5/6 van volgend schooljaar.

Leerkrachten
We hebben voor volgend jaar, net als nu overigens, een mooi team op de bron met bekende en ook nieuwere gezichten.

Al een paar jaar denken we na over de leerjaren 7 en 8. We zien dat die twee schooljaren nauw met elkaar verbonden zijn: het voorlopige advies eind groep 7 wordt een half jaar later definitief. We denken daarom dat het goed is om het onderwijs in de laatste twee jaren door dezelfde leerkracht te laten geven om zo een vloeiender lijn te creëren. Juf Anouk gaat daarom met groep 7 mee naar groep 8. En juf Valbona gaat in 2018 met groep 7 mee naar groep 8.

Het plaatje komt er dan als volgt uit te zien: 

Groep 1/2A                     ​Juf Wanda​Groep 7​Juf Valbona
​Groep 1/2B​Juf Wieke en juf Jet​Groep 8​Juf Anouk
​Groep 1/2C​Juf Marije en juf Jet​RT en schakelklas​Juf Debbie en juf Rosanne
​Groep 3​Juf Marieke en een Leerkracht in Opleiding​Gym​Meester Milco en juf Debbie
​Groep 3/4​Juf Sanne Nieuwenhuizen en meester Bart​Onderwijsassistent​Juf Farida en juf Hasina
​Groep 4​Juf Odilia en meester Bart​Intern begeleider​Juf Eefje en juf Rosanne
​Groep 5​Juf Noor​Conciërge​Juf Wies en meester Alex
​Groep 5/6​Juf Sunita en juf Sanne Kuipers​Administratie​Juf Truus
​Groep 6​Juf Ines en juf Sanne Kuipers​Directie​Juf Riemke

De Bron een OPLIS school
Volgend schooljaar worden wij een officiële opleidingsschool voor studenten van de (universitaire) PABO. Dat betekent dat studenten hier stage komen lopen en ook onderzoek komen doen. Natuurlijk hebben we al vaker stagiaires op de Bron, maar dat was op initiatief van de stagiaire zelf.

Als OPLIS school maken we onderdeel uit van een netwerk waarin onderwijsinnovaties, kwaliteit en kennisontwikkeling structureel een plek krijgen op de Bron door middel van onderzoek, ontwikkelen en opleiden. Bij een OPLIS school hoort ook een opleider in de school. Marieke gaat die rol vervullen.Beste kinderen en ouders,

een extra editie van de nieuwsbrief met informatie over volgend schooljaar. We kunnen dit jaar de groepsindeling al vóór de meivakantie bekend maken! Maar ook informatie over kwaliteitsontwikkeling op de Bron en combinatiegroepen.

We wensen jullie als altijd veel leesplezier,

het team van de Bron.

Foto's

Video's

Meer informatie