Nieuwsbrief 5

 • Gemaakt op: 1-11-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​​​

Uitslag onderzoek naar oudertevredenheid
We hebben 72 volledig ingevulde enquêtes ontvangen. Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Op het eerste gezicht mogen we ons verheugen in een positief oordeel. Op alle categorieën scoorden we ruim boven de 3 (maximaal te behalen score is een 4). We gaan de uitkomsten bespreken met de MR. 
Aan het einde van de vragenlijst bestond de mogelijkheid om een toelichting te schrijven. Negentwintig ouders hebben daar gebruik van gemaakt. Dank voor jullie moeite. Ook deze opmerkingen zullen we nader bestuderen en bespreken. 
Natuurlijk gaan we ook iets doen met jullie feedback! Voor de kerstvakantie hopen we jullie daarover te kunnen berichten.

MR-verkiezingen
Zoals jullie weten treedt Maaike van Berkel terug als MR-lid. Ze heeft een nieuwe baan waar ze veel voor moet reizen en dat is niet goed te combineren met deze taak. Gelukkig hebben zich twee kandidaten gemeld om haar plaats in te nemen: Jakobien Vos en Machiel van Gogh. In de school hangen posters waarop zij meer over zichzelf vertellen. Natuurlijk kunnen jullie hen ook aanschieten tijdens de koffieochtend. Jakobien is moeder van Eva, kleuter in groep 1/2D en Machiel vader van Tuc in groep 1/2A. 
Maandag 2 november ontvangen jullie een mail waarmee je je stem uit kunt brengen op één van deze twee kandidaten. De stemming sluit op 9 november. 


Nieuwe vakleerkracht muziek
Onze juf Nynke is vertrokken naar Afrika. Daarom hebben we een nieuwe muziekmeester: Rachid Khelifi. Hij speelt gitaar en bracht de kinderen op zijn eerste dag meteen in beweging. 
De kinderen in groep 5 vonden het fijn dat deze meester niet zo hoog zingt: ‘dan kunnen we beter zingen’.


Wat leerden de juffen en meesters op de studiedag van 26 oktober?
Tijdens de studiedag kregen we een workshop over Zien! een programma waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen. Ieder jaar vult de leerkracht een vragenlijst in over alle leerlingen.. De vragenlijst geeft inzicht in betrokkenheid en welbevinden van de leerlingen in de groep. Betrokkenheid bij de lesstof en welbevinden in de groep. Dat zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te kunnen komen. De leerkracht maakt door de vragenlijst in te vullen als het ware een foto van zijn of haar klas. Als er opvallende uitkomsten zijn, bespreekt de leerkracht dit natuurlijk met de ouders en het kind.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen ook zelf een vragenlijst in. We kunnen het beeld dat zij van zichzelf hebben vergelijken met het beeld van de leerkracht. Twee andere onderdelen van de leerlingvragenlijst gaan over pesten en gepest worden. Deze vragenlijst is een van de manieren waarmee we pestgedrag opsporen. Als je meer wil lezen over Zien! kun je een kijke nemen via deze link: http://www.zienvooronderwijs.nl/home​ 
Overigens werken we al langer met dit programma. De workshop was ter verdieping. 

En wat gaan we leren op woensdagmiddag 4 november?
Alle medewerkers van de ASKO hebben woensdagmiddag een gezamenlijke studiemiddag. We kunnen deelnemen aan workshop die worden verzorgd door docenten van de universitaire PABO en onderzoekers uit het onderwijsveld. Het thema is ‘Mag het ietsje meer zijn: lesgeven in en om de grote stad’. 

Wat leren de leerlingen in blok 3 van de Vreedzame School?
Het thema van dit blok (tot aan de kerstvakantie) is ‘We hebben oor voor elkaar’. Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden zoals: duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van de ander en een verschil van mening overbruggen. In groep 8 gaat het over online communiceren, cyberpesten, vrijheid van meningsuiting en reclame. 
Tijdens de Thee met de Directie op vrijdagochtend 20 november organiseren we een workshop voor ouders over de Vreedzame School. Om zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen om aan de workshop deel te nemen kun je je ook opgeven om de workshop te volgen op dinsdagavond 17 november van 19.00 tot 20.30 uur. 

Ondertussen in groep 1/2 B

Divali
dit jaar besteden we aandacht aan het Hindoeïsme. Op 11 november is het Divali, een lichtfeest, toevallig valt het dit jaar samen met een katholiek lichtfeest: Sint Maarten. We hebben een aantal activiteiten rond Divali voorbereid voor alle groepen. Bij het Divalifeest wordt de terugkeer van Rama herdacht. Rama was een wijze en goddelijke koning die 14 jaar in ballingschap leefde. Rama, Sita en Lakshmana hebben in die tijd overleefd in het woud en keren dan terug. Het is het feest van de overwinning van het goede over het kwade.
In India worden voorafgaand aan dit feest alle huizen schoon gemaakt, opdat Rama zich welkom voelt. De vloeren in het huis worden versierd met Rangoli's (grote mandela's). Overal branden lichtjes. 
Er komt een leskist over Hindoeïsme in de school. De voorwerpen staan uitgestald in de aula, waar alle groepen een les krijgen. Op 11 november krijgen we bij het 10-uurtje een Hindoe-hapje en steken we onze zelfgemaakte lampjes aan. De kleuters lopen dan met hun lampionnen voor Sint Maarten door de school. 

Overstap naar het Voortgezet Onderwijs (uit het persbericht van de OSVO)
‘De Amsterdamse middelbare scholen verenigd in OSVO stappen af van het vorig jaar gebruikte matchingsysteem voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Er komt een systeem waardoor de aankomende brugklassers meer kans hebben op de school van keuze terecht te komen. Degenen die door plaatsgebrek toch niet op de school van keuze terecht kunnen komen, zullen worden geplaatst op een school waar nog wel plaats is met een systeem waarin ouders veel meer de regie kunnen houden. 
Vorig jaar was door de scholen in samenspraak met de gemeente gekozen voor een matchingsysteem dat de pijn van uitloting eerlijker verdeelt. Door via een wiskundig systeem te ‘matchen’ kwamen weliswaar minder kinderen op hun lievelingsschool terecht, maar wel veel meer kinderen op een school waarvoor ze ook een voorkeur hadden uitgesproken. 
Na evaluatie maar ook commentaar van politiek, ouders en belangenorganisaties hebben de scholen weer gekozen voor zoveel mogelijk kinderen op hun school van eerste voorkeur. Voor de uitgelote kinderen wordt een nieuw systeem opgezet, waarin de gezinnen worden begeleid in het opstellen van een voorkeurslijst die uitzicht biedt op een passende school.
Net als in ieder ander systeem blijven we te maken hebben met de populariteitsverschillen tussen de scholen. Het zal zo blijven dat de ene school populairder is dan de andere en dat sommige scholen dus meer aanmeldingen krijgen dan ze plaatsen hebben’.
Zodra we meer weten over het nieuwe systeem berichten we jullie. 


Wat zit er in?
Groep 3 sloot kern 3 van Veilig Leren Lezen af samen met de ouders. Thema van deze kern was ‘Wat zit er in?’ Ouders mochten onderzoeken wat er in de kijkdoos zat en wat zit er allemaal in een appelflap? Eerst het recept lezen, dan een boodschappenlijst maken, dan aan de slag en tenslotte smullen maar!  


Open Dag BSO de Waterval
BSO de Waterval organiseert op woensdag 18 november een open dag. Wij organiseren tal van leuke activiteiten, dat wil je echt niet missen!
 • Kookworkshop
 • Dance, dance, dance bij een workshop streetdance
 • Kinderkunstveiling voor het goede doel
 • Theaterworkshop
Neem al je vriendjes, vriendinnetjes en ouders mee! Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Op woensdag 18 november 2015 van 14:00-18:00. 
Nieuwsgierig naar ons? Kijk ook eens op www.broodsp​elen.nl 
 
ABC-alliantie organiseert de workshop Ken je recht (in de Koperen Knoop)
In onze samenleving zijn er een hele hoop regels en voorzieningen. De bedoeling is dat iedereen deze regels en voorzieningen kent. Vaak blijkt dit niet zo te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet al het geld ontvangt waar u recht op hebt. Ook leggen schuldeisers soms teveel beslag op uw inkomen. Wij vinden dit erg jammer! In deze bijeenkomsten leert u zelf uw inkomen te vergroten en van alle voorzieningen gebruik te maken waar u recht op heeft. 

In vier bijeenkomsten leert u: 
​​Alles over voorzieningen 
Alles over digi-d, zie ook alvast de videa aan de rechterkant.
Toeslagen juist beheren 
Beslagvrije voet waarborgen 

Wanneer?
Koperen Knoop Di. 01 – 08 – 15 – 22 dec (13.00-15.00u) 

Meer informatie en aanmelding: 
Samiha Kasriou – 06-10679005 – s.kasriou@abc-west.nl 
Michel Bodok – 06-15967377 - m.bodok@abc-west.nl​ 
Elwin van der Klis – 06-83570180 – e.vanderklis@abc-west.nl 
Of neemt u contact op met het Sociaal Wijkteam in uw buurt.​

Uitslag oudertevredenheid, MR-verkiezingen, Nieuwe vakleerkracht muziek, studiedag 26 oktober en Overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Foto's

Video's

Meer informatie