Medezeggenschapsraad

​​​​​De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten op De Bron. Elke school heeft verplicht een MR. Deze bestaat uit een gezamenlijke en bij voorkeur gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel van De Bron. Het algemene doel van de MR is om een formeel overleg te organiseren waardoor openheid en onderling overleg in de school worden bevorderd. Een MR heeft twee soorten wettelijke bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de directeur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat de school elk advies van de MR moet overnemen. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Dit is o.a. het geval bij een verandering in het schoolplan, leerplan, zorgplan of schoolreglement of veranderingen in het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. De directeur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Als de directeur het besluit toch uitvoert, kan de MR daartegen in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Op dit moment bestaat de MR uit 3 personeelsleden:
  • Debbie Greveling
  • Anouk Pennings (groep 8)
  • Rosanne van Lammeren (intern begeleider)
​​
en 3 ouders:
  • Hans Duivenvoorden (vader van Rosa in groep 7)
  • Machiel van Gogh (vader van Thuc uit groep 3/4)
  • voor de 3e ouder is nog een vacature

 
U kunt contact opnemen met de MR via ​bron.mr@askoscholen.nl.​ ​​​

Notulen van vorige vergaderingen: 

13 december 2016                    26 september 2017                  21 november 2017      18 januari 2018