Opbrengst gericht werken (OGW)

​​Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair onderwijs. Scholen streven altijd naar goede resultaten van hun onderwijs, maar soms kan het met extra inzet of scherpere prioriteiten (nog) beter.​

De IJsbreker is een school die opbrengstgericht werkt. Onze school zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. En het werkt! Het is namelijk zo dat scholen, die systematisch hun toetsgegevens analyseren en gebruiken, betere resultaten hebben, dit blijkt ook uit onderzoek van de Inspectie. Op De IJsbreker bespreken we dan ook 2 x per jaar alle Citotoetsresultaten van alle groepen met elkaar in een teambijeenkomst. Elke le​erkracht vertelt iets over de resultaten van haar/zijn groep en geeft uitleg hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten worden nieuwe doelen gesteld en plannen gemaakt.

Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend – dus niet alleen bij de toets – reflecteren op het effect van hun lessen. Dit is wat wij nastreven op De IJsbreker en daarom hebben wij ook regelmatig studiedagen of bijeenkomsten met het team waarin wij ons volledig wijden aan HGW en OGW. Ook huren we af en toe trainers in van buitenaf, zoals Karen van Kooten, orthopedagoog en trainer HGW bij van Kooten & Co.