Studiedagen team

 • Gemaakt op: 16-11-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​

De afgelopen maand hebben wij met het hele team 2 studiedagen gehad. Eén studiedag stond in het teken van ons rekenonderwijs en de andere studiedag was Dalton gerelateerd. Misschien vindt u het leuk om te weten wat wij dan zoal op zo’n dag doen en wat wij leren. 

Een klein kijkje in de keuken van de studiedagen van het IJsbrekerteam; 

Op onze rekenstudiedag hebben we o.a. aandacht besteed aan dyscalculie en hebben wij les gehad van een rekenspecialist.  
Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden. Deze problemen worden  niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Het gaat erom dat het voor een leerling met dyscalculie lastig is om de aangeboden  rekenstof vlot op te roepen en toe te passen.  Naar schatting heeft in 
Nederland ongeveer 3-4% van de basisschoolleerlingen moeite met leren rekenen. Leert een kind niet goed rekenen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat de basisschool de  rekenproblemen zo vroeg mogelijk opmerkt en aanpakt. 


Rekengeschiktheid in de praktijk 
In de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen intensief geoefend met het doel ze te automatiseren. Een leerling weet dan dat 5 plus 4 negen is en stapt moeiteloos over naar 15 plus 4 of 15 plus 14. Hetzelfde geldt voor eenvoudige aftrek-, vermenigvuldig- en deelsommen. Deze vaardigheden zitten dan opgeslagen in het langetermijngeheugen en worden daar zo nodig zonder enige moeite (automatisch) uit naar boven gehaald. Er hoeft dan geen energie besteed te worden om eenvoudige sommen en onderdelen van bewerkingen uit te rekenen. Dat is handig, want een kind kan van opgeslagen kennis gebruik maken als de rekenopgaven ingewikkelder worden. 
Kinderen met dyscalculie slagen er niet in zich deze rekenvaardigheden vlot eigen te maken. Er is bij hen sprake van een beperkte 'rekengeschiktheid'. 
Wij hebben handvatten aangereikt gekregen wat de leerkracht in de klas zou kunnen doen om een kind met dyscalculie effectief  te begeleiden, zoals: 

 • sommen op één vaste en duidelijke manier stap voor stap leren uitrekenen met visuele voorbeelden (plaatjes). Het opschrijven van tussenstappen en tussenuitkomsten bij sommen geeft houvast tijdens het uitrekenen 
 • een rekenwerkblad overzichtelijk maken: niet te veel sommen op een bladzijde en voldoende ruimte tussen de sommen 
 • zo nodig visueel aangeven wanneer een nieuw type som begint (bijvoorbeeld  optelsommen rood markeren en aftreksommen blauw) 
 • veel (kort) herhalen van aangeboden sommen 
 • het kind nooit onvoorbereid een rekenbeurt voor de klas of een onverwachte toets geven 
 • opdrachten nooit alleen mondeling aanbieden, maar altijd ook op papier 
 • extra instructie geven en samen met het kind bepalen op welke wijze het ondersteuning nodig heeft: bijvoorbeeld in de vorm van fiches of ander materiaal of kladpapier bij rekentoetsen 
 • zo nodig voor aanpassingen en extra ondersteuning zorgen, zoals een tafelkaart, een rekenopzoekschrift (met daarin overzichtelijke oplossingsstrategieën per type som), een rekenmachine, extra tijd bij proefwerken, een aangepaste lay-out van rekenwerkbladen enzovoort 
 • samen met het kind zoeken naar oplossingen en zorgen voor veel bemoediging. Stimulans en succeservaringen zijn heel belangrijk en kunnen zorgen voor een toename in zelfvertrouwen en motivatie 
Op 2 november was het team ’s morgens opgesplitst in 4 groepen. Elke groep ging een andere Daltonschool bezoeken. Dit is één van de afspraken die alle Daltonscholen in Nederland gemaakt hebben, dat ze openstaan voor bezoek van andere Daltonscholen.’s Middags hebben we aan elkaar gepresenteerd wat we geleerd hadden van die andere scholen en wat misschien ook nuttig was voor onze eigen school. Daarna gaven juf Shirley en juf Petra, onze Daltoncoördinatoren, ons een stukje training over reflecteren met kinderen. Dit doen wij al bij ons op school, maar we willen hier steeds een stukje verder in gaan, kortom wij willen ons hierin nog meer ontwikkelen.  

Leerzame dagen dus voor ons als team, want ook wij willen ons blijven ontwikkelen en leren graag nieuwe dingen. Hetgeen natuurlijk weer ten goede komt aan de kinderen. 

​Reflectie  over de afgelopen studiedagen.​​

Foto's

Video's

Meer informatie