Klachtenprocedure

Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. ​​Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.  

De regeling in kort bestek kunt u achter deze snelkoppeling terugvinden. Maar uiteraard is er ook een volledige versie beschikbaar. 

De contactpersonen op De IJsbreker zijn: Petra Kerkhof, 020-6369643 of Brenda Gietermans 020-6369643.