Medezeggenschapsraad en ouderraad/klassenouders

​De M.R.

De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders. De leden van de raad denken en beslissen mee over bepaalde onderwerpen met schoolleiding en schoolbestuur, met name op het gebied van beleidszaken. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de MR zo goed mogelijk geïnformeerd is. Hiervoor voert de MR regelmatig ​overleg met de directie en wordt ze betrokken bij o.a. sollicitaties, vaststelling formatie, schoolplan, onderwijs inhoudelijke zaken, huisvesting, schoonmaak en veiligheid. De activiteiten van de MR zijn bij wet geregeld (Wet op de Medezeggenschap Onderwijs).
De MR bestaat uit een evenredig aantal leden van ouders (3) en personeel (3) en vergadert ongeveer één keer in de zes weken, of zo vaak het nodig is. De vergaderingen zijn altijd openbaar, dat wil zeggen dat het ouders vrij staat een vergadering bij te wonen. Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe MR-leden, waaraan alle ouders kunnen deelnemen.
De directeur is geen lid van de MR maar functioneert als toehoorder en adviseur. Op De IJsbreker bestaat de MR uit:
De oudergeleding MR-leden:
  1. Erik van der Linden, vader van Liselot uit groep 6 en Jules uit groep 5B.
  2. Laurina Cerredo, moeder van Boaz uit groep 3A.
  3. Floris Verbeij, vader van Johannes uit groep 3C.
De personeelsgeleding MR-leden:
  1. Elske van Ettinger, groep 4a (e.van.ettinger@askoscholen.nl)​​
  2. Maaike Reimert, groep 1-2e (m.reimert@askoscholen.nl)
  3. Petra Kerkhof, groep 7/ 8 (p.kerkhof@askoscholen.nl)
Dit jaar moeten de MR vergaderingen nog gepland worden, u kunt ze binnenkort terugvinden op de kalender op de website. U kunt altijd de MR benaderen als u bepaalde vragen heeft, dit kunt u persoonlijk doen, maar nog makkelijker is even een mailtje te sturen. Op ​​​​​het informatie MR bord in de gang vindt u het juiste emailadres of u kunt één van de emailadressen van bovenstaande teamleden gebruiken.

De Ouderraad O.R. en klassenouders

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad overlegt en werkt samen met het team van de school. De samenwerking richt zich op ondersteunende activiteiten ten behoeve van de school en het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om de viering van feesten, de organisatie van schoolreisjes of de sportdag en het organiseren van ouderhulp i.s.m. de klassenouders.
Dit schooljaar bestaat de OR uit 4 ouders, zij kunnen ook tegelijkertijd de functie van klassenouder hebben, maar dit hoeft niet. De OR zal ongeveer 1 x per 4 weken vergaderen waarbij vaak één teamlid aanwezig is. De maanden november en december zijn drukke feestmaanden, dan wordt er vaker vergaderd. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. U kunt zich bij een OR lid aanmelden om een vergadering bij te wonen. 

De ouderraad werkt nauw samen met de klassenouders. De ouderraad kan klassenouders om hulp vragen bij bepaalde feesten op school. De klassenouder is de contactpersoon tussen de ouders en de leerkracht van een bepaalde groep. De leerkracht kan ook allerhande hulp vragen aan de klassenouder. De klassenouder helpt bijvoorbeeld bij het schoolontbijt in de klas, of bij het kerstdiner, of gaat mee naar de bibliotheek met de kleuters, of helpt bij het maken van de Sinterklaashoedjes. Ook regelt de klassenouder bijvoorbeeld dat er voldoende ouders aanwezig zijn bij bepaalde activiteiten. Na elke zomervakantie kunt u zich aanmelden als u klassenouder zou willen worden van de groep van uw kind.

Op De IJsbreker betsaat de OR uit:

Voorzitter OR: Anuska Griffith (anuskagriffith@hotmail.com​
 
Ouderraadsleden:
Karen Montijn
Yvonne Soetens
vacature OR lid onderbouw


Ouders in de klas
Op De IJsbreker vinden wij het belangrijk om ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken. Daarom vragen wij regelmatig of ouders ons kunnen helpen voor eenmalige klussen, zoals hulp bij vieringen, een projecthoek maken of vertellen over hun beroep of hobby, speelgoed schoonmaken, helpen met knutselen, naaien van verkleedkleding, meegaan met uitstapjes, planken ophangen, enzovoort.
Ook wordt er meer structurele hulp gevraagd van ouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tuinouders, luizenouders, verkeersouders en bijvoorbeeld leesouders. Als u het leuk vindt om ons te helpen met onze schooltuintjes dan kunt u dit aangeven bij meester Klaas. Naar luizenouders zijn wij altijd op zoek, elke 1e maandag na een vakantie wordt er op luizen gecontroleerd en de woensdag erop volgt de nacontrole. Als u ons hiermee zou willen helpen laat u dit dan weten aan Janneke van Gorp, onze administratief medewerkster. Leesouders helpen op een vaste dag per week in de klas bij het lezen, als u dit ook zou willen dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Ten slotte zijn we nog op zoek naar ouders die in de verkeerswerkgroep zouden willen. Deze groep ouders houdt zich bezig met de verkeerssituatie rondom de 2 scholen. U kunt zich opgeven bij Leonie den Hartog.