Oudertevredenheidspeiling

​Geachte ouders/ verzorgers,

Hieronder ziet u de uitslag van de oudertevredenheidspeiling van maart 2018, nogmaals onze dank aan de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Helaas is het percentage ouders dat de lijst heeft ingevuld niet heel hoog, dus dan is het altijd lastig om conclusies te trekken voor alle ouders. U vindt hieronder een samenvatting van de uitslagen van deze vragenlijst. Wilt u de gehele lijst inzien (23 blz.) dan kunt u dit aan Leonie den Hartog, onze directeur vragen.

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet ze te stellen aan de groepsleerkracht van uw kind of aan de directie.

De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 
1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? 
2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 
3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 
4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? 

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De Vragenlijst bestaat in totaal uit 86 vragen.

Waardering van de scores 
Een score tot 2,50 Onvoldoende 
Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) 
Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende 
Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 
Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed 
Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

Analyse algemeen
Wat viel er op; dat er in de bovenbouw maar heel weinig ouders de enquete hebben ingevuld. Maar 36 ouders hebben de enquete ingevuld. Er zitten 128 leerlingen in de bovenbouw.. 28% In de middenbouw hebben 51 ouders de enquete ingevuld, in de middenbouw zitten 127 kinderen, dat is 40%. In de onderbouw hebben 55 ouders de enquete ingevuld, maar daar zitten de meeste ouders met kinderen die nog maar net op school zitten of net een jaar en max. 2 jaar. Wel valt op dat in de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C de enquete veelvuldig is ingevuld maar in de groepen 1/2D, 1/2E en 1/2 F nauwelijks. In maart zaten er 168 kinderen in de onderbouw dus 33%. (Deze info is uit maart 2018). 

Analyse item "Aanbod":
Op 2 items wordt lager gescoord.. Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer (3,03)en op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming zoals muziek, tekenen, handvaardigheid (3,12).

Wij denken zelf dat dit komt omdat wij te weinig info geven aan de ouders op welke manier wij met ICT werken, hoe wij omgaan met Social Media etc. Dit is een verbeterpunt.

Het tweede item; hiervoor hebben wij een leergemeenschap in het leven geroepen... de LG Cultuur &Creativiteit. Aan muziek wordt denken wij voldoende gedaan, maar op het gebied van Bevo/ tekenen/ dans/drama etc kan er nog wel iets verbeterd worden. We moeten ook kijken, willen wij dat dan, en hoeveel tijd willen we daar dan insteken en wanneer en ipv wat?
Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben we op de vrijdag een Bevo docent, dus dat is al een stap in de goede richting.
Maar ook hier geldt weer; meer communiceren naar de ouders wat we allemaal al doen op dit gebied, foto's in de parro-app etc. Facebook wordt hiervoor wel voldoende benut.

Sterke punten die door u genoemd worden: 
1. De school staat goed bekend en de sfeer op school is goed
2. De leraar en schoolleiding is toegankelijk als ik problemen wil bespreken 
3. De school informeert mij regelmatig (via nieuwsbrieven, website, parro-app, emails) waar de school aan werkt, wat de school belangrijk vindt, of wat de school wil verbeteren/veranderen 
4. Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actuele onderwerpen, zoals bijv. mediawijsheid en gezond eten en drinken 
5. Op school wordt voldoende aandacht besteed aan formeel leren/ kennisontwikkeling; rekenen, taal, lezen, spelling, begrijpend lezen
6. De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is 
7. De school begint goed op tijd en de school eindigt goed op tijd 
8. De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 
9. De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter
10. Ik ben tevreden over het kennismakingsgesprek met de directeur voordat mijn kind op school kwam 

Wij zullen in het voorjaar 2020 opnieuw een vragenlijst bij de ouders afnemen.


Met vriendelijke groet,​
het team van De IJsbreker