Groep 1-2

​​​​​​​​In de onderbouw richten we ons op de brede ontwikkeling van het kind. We stimuleren de cognitieve ontwikkeling (het vergroten van kennis en vaardigheden), de motorische ontwikkeling, de taakgerichtheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling (het omgaan met jezelf, anderen en omgeving). Jonge kinderen leren spelenderwijs, door ervaring. Het onderwijs en de inrichting van de groep zijn daarop afgestemd. Tijdens een dagdeel wisselen individuele en groepsmomenten elkaar af.

Thema’s
In de onderbouw werken we thematisch. Een thema duurt enkele weken en de activiteiten zijn daarop afgestemd. Op het informatiebord in de kleutergang kunt u precies zien met welk thema er gewerkt wordt.

Kring
Elk dagdeel is er een grote kring. Tijdens de kring komen afwisselend de volgende activiteiten aan de orde: het rooster van de dag, datum en jaargetijden, gesprekken (vrije gesprekken en leergesprekken), muziek, verjaardagen vieren, boekaanbiedingen, voorlezen, vertellen, levensbeschouwende activiteiten, dramatiseren, poppenkast, taalactiviteiten, aanbieden van de woorden voor de woordmuur, rekenactiviteiten en materiaalaanbiedingen.

Speelwerktijd
Ieder dagdeel is er tijd voor spel en werken. In principe kan ieder kind, binnen de regels en afspraken die in de groep gehanteerd worden, zelf een vrije keuze maken uit de verschillende activiteiten. Tijdens speelwerktijd wordt er meegespeeld door de groepsleerkracht of er is een kleine kring. In de kleine kring wordt een lesje gegeven aan een klein groepje kinderen. Dit kan zijn; de uitleg van de weektaak, een activiteit aan de hand van het groepshandelingsplan, maar het kan ook iets creatiefs zijn.

Taalontwikkeling en voorbereidend lezen
Veel taalactiviteiten vinden plaats in de kring. Het leren luisteren, vertellen en begrijpen draagt veel bij aan de taalontwikkeling van kinderen.Taal is immers een belangrijk middel om met anderen in contact te komen met anderen. Ook het uitbreiden van de actieve en passieve woordenschat is een heel belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling in de kleutergroepen.
In de kring is er ook aandacht voor voorbereidende leesactiviteiten. Hierbij gaat het niet om het lezen, maar om het kunnen onderscheiden van klanken, letters en woorden. We doen dit onder andere door middel van spelletjes, zoals rijmen, begin en eindletters zoeken, woorden in lettergrepen verdelen, klanken samenvoegen (synthetiseren) en klanken onderscheiden, splitsen (analyseren) en we leren elke 2 weken een nieuwe letter.
Daarnaast zijn er voorbereidende leesactiviteiten die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren tijdens de speelwerktijd, in onder andere de leeshoek of de schrijfhoek, maar ook op de weektaak staan vaak taal of leesactiviteiten. Op onze school gebruiken we de methode Kleuterplein voor taal en voorbereidend lezen.

Voorbereidend rekenen
Hierbij besteden we voornamelijk aandacht aan diverse begrippen, zoals meer, minder en evenveel, veel en weinig, eerste, laatste en middelste.
Daarnaast ligt het accent op het tellen, de getalsymbolen (0 t/m 20), het omgaan met hoeveelheden en de ruimtelijke oriëntatie, plattegronden, pictogrammen en bouwplaten. Hiermee leggen we de basis voor het rekenonderwijs. Ons bronnenboek is Wereld in getallen. We hebben ook in elke kleutergroep een rekenhoek….(nog aanvullen)

Voorbereidend schrijven
De kinderen leren nog geen woorden schrijven, maar er wordt speciale aandacht besteed aan de fijne motoriek, omdat dit voor het goed leren schrijven van het grootste belang is. We gebruiken in groep 2 hiervoor het methode-schrijfschrift dat hoort bij de methode Aan elkaar.​

Volgt u ons verder op de PARRO app en op onze Facebook pagine De IJsbreker en natuurlijk onder het kopje nieuws op deze website!