Groep 7

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept. Groep 7 is ook het jaar van het theoretisch verkeersexamen, dat toetst of uw kind de verkeersregels kent en al fietsend (dat komt in groep 8) kan toepassen. 

Begrijpend lezen, studeren lezen en voorlezen op toon

Uw kind leert steeds beter om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden (begrijpend lezen). Een strategie is een soort ‘aanvalsplan’ om greep te krijgen op een tekst: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst of letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst. In groep 7 leert uw kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.

Nieuw in groep 7 is het ‘studerend lezen’. Uw kind doet ervaring op in het lezen om ervan te leren, een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk broodnodig is. Uw kind kan nu zo goed lezen, dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt. 

Zinnen hakken en woorden benoemen

Onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp – uw kind leert ze allemaal benoemen. Net als het meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen. Zinsontleding staat in groep 7 op het taalmenu en is voor veel kinderen best zware kost. Gelukkig is het niet allemaal nieuw, want in groep 6 is al een beginnetje gemaakt. In groep 7 wordt er intensief geoefend om de zinsontleding onder de knie te krijgen. En dat gaat volgend jaar in groep 8 gewoon door.

Hetzelfde geldt ook voor het leren benoemen van woordsoorten, het zogeheten taalkundig ontleden. In groep 6 zijn de eerste stappen al gezet, in groep 7 en 8 gaat het verder. Aan het einde van de basisschool kan uw kind de volgende woordsoorten benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).

Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Beide vormen van ontleden horen bij het taalonderdeel ‘taalbeschouwing’. Zo gaat uw kind ook oefenen met actieve en passieve zinnen, tegenstellingen en vraagzinnen. Ook het uitbreiden van de woordenschat verhoogt de taalvaardigheid van uw kind.

Oefenen met ‘t sexy fokschaak of ‘t ex-kofschip

In groep 6 maakte uw kind kennis met werkwoordsvormen op -dt. In groep krijg je kind hele werkwoordspelling. En dat is voor veel kinderen een hele kluif: het is een brij van d’s en t’s, waarin je snel verzuipt. De ezelsbruggetjes van ‘t sexy fokschaap en ’t ex-kofschip helpen bij de spelling van die lastige woorden en de werkwoorden die je nu eens met –d en dan weer met –dt schrijft. Kinderen die de regels eenmaal doorhebben, doorzien de logica en kunnen met wat oefenen goed leren spellen. Uw kind hoeft dat niet allemaal in één jaar onder de knie te krijgen. In groep 8 wordt ook heel intensief geoefend met de werkwoordspelling.

Taal en lezen in groep 7

 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten . Voor(drachts)lezen.
 • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
 • Spelling: leenwoorden, woorden met ‘s, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling
 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen

Rekenen in groep 7: best pittig!

Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grote getallen (tot een miljoen!) en steeds ingewikkelder sommen. Het zijn opgaven waarvan je de oplossingen zelf ook niet meer zo 1-2-3 uit je mouw zult schudden.Er zijn dan ook best veel kinderen die extra hulp nodig hebben bij het rekenen. 

Rekenen in groep 7

 • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
 • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen
 • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen
 • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

How do you do?

Engels is sinds 1986 een verplicht vak op de basisschool. Bij ons op school beginnen we met Engels in groep 5.  Het gaat daarbij vooral om mondelinge communicatie in alledaagse situatie: groeten, vertellen wie je bent en wat je hobby’s zijn en een praatje houden over het weer. Het is de bedoeling dat je kind aan het eind van de basisschool in het Engels een gesprekje kan voeren, bijvoorbeeld op vakantie. Ook leert uw kind eenvoudige Engelse tekstjes lezen. Zelf schrijven is nog niet zo belangrijk, al leert je kind wel een aantal vaak voorkomende Engelse woorden correct te spellen. Er is (nog) geen verplicht eindniveau.

Engels in groep 7 en 8

 • Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten
 • Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie
 • Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven
 • Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek​
Volgt u ons verder op de PARRO-app en op onze Facebook pagina van De IJsbreker.  En natuurlijk bij het kopje Nieuws op deze website!