Medezeggenschapsraad

Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directeur en de adjunct-directeur zijn adviserend lid.
 
De raad vergadert drie keer per jaar en adviseert  het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden. De medezeggenschapsraad is enigszins vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven.
De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.
 
Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie.
 
Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan fusie of opheffing van de school.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
In deze gmr hebben leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting. Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting. Zij adviseert bijvoorbeeld over ict, arbobeleid of tussenschoolse opvang.
 
Met ingang van 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap onderwijs veranderd in de wet medezeggenschap scholen. De nieuwe wet heeft aan de gmr grotere bevoegdheden gegeven. Voorheen delegeerden individuele raden onderwerpen aan de gmr. Nu zijn alle onderwerpen in de gmr bespreekbaar.Notulen 2018-2019

Notulen 2017-2018notulen mr vergadering 18 mei 2017.pdf

notulen mr vergadering febr 2017.pdf

Notulen MR vergadering 1dec2016.pdf

notulen mr vergadering 29 september 2016.pdf

Notulen 2015-2016

Notulen MR vergadering donderdag 7 juli 2016.pdf

Notulen MRvergadering donderdag 7 april 2016.pdf

MRnotulen 4 februari 2016.pdf

Notulen MR vergadering donderdag 3-12-2015 (1).pdf

Notulen MR vergadering donderdag 17-09-2015 (1).pdf