SchoolgidsLeeswijzer
Voor wie is deze gids bestemd?

Deze schoolgids is geschreven voor de ouders en verzorgers van alle leerlingen van Montessorischool de Regenboog. Daarnaast is de gids bestemd voor ouders en verzorgers die zich willen oriënteren op een nieuwe school voor hun kind.

We proberen hiermee antwoord te geven op vragen die ouders en verzorgers hebben. Dat kunnen allerlei vragen zijn; over de sfeer op school, de visie die de school heeft, de kosten, enzovoort. Met behulp van deze gids kunt u met meer kennis van zaken praten met de leerkracht van uw kind, het zorgteam en de schoolleiding.
 De tekst is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel, Onderwijs op de Regenboog, beschrijft de belangrijkste uitgangsgpunten van het Montessori-onderwijs en hoe dat op De Regenboog wordt vormgegeven. En wat doet de school met haar katholiek identiteit?.

Het tweede deel, Organisatie van het onderwijs, beschrijft de indeling in onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen. Hoe verloopt de overgang naar de volgende bouw? Wat doet de interne begeleiding?

Het derde deel, Praktische schoolinformatie, beschrijft de praktische gang van zaken op De Regenboog. Aan bod komen onder andere schooltijden, toelating en inschrijving, schoolregels, verzuim, ouderavonden en spreekuren, klachtenregeling, overblijven, ouderbijdrage, sociaal-medische zorg, verzekeringszaken, overblijf en abonnementen en naschoolse activiteiten.

Bepaalde gegevens verouderen snel. Via het informatieblad ‘Prisma’  en onze website  blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de school. Voor meer informatie verwijzen we u naar diverse folders en brochures. Een overzicht hiervan treft u aan in de bijlage van deze gids.