Klachtenprocedure

​Klachtenprocedure in het kort
Als U als ouder een klacht heeft dan moeten de volgende stappen gezet worden.
1. U gaat eerst in gesprek met de leerkracht
2. U gaat naar de intern begeleider of naar de directie
3. U meldt uw klacht bij het bestuur ( ASKO)
De klachtenprocedure staat beschreven in de schoolgids

Klachtenreglement
De ASKO heeft een klachtenreglement dat is in te zien bij de directie en is ook te vinden op de website van de ASKO: www.askoscholen.nl, klachten
Regiomanager van de ASKO: dhr. J.W. van Schendel, 020- 3013888
Indien gewenst kunnen ouders contact opnemen met de extern vertrouwenspersoon: Mevr. de Beurs, tel 0251 - 319405  of de heer B. Dieker, tel. 020 - 6929772

De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs: www.onderwijsgeschillen.nl. U kunt u uw schriftelijk klacht indienen bij : Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht of via de email: info@onderwijsgeschillen.nl. Telefoonnummer 030 -2809590, Fax 030 - 2809591

Indien nodig kunt u zich rechtstreeks wenden naar de vertrouwensinspecteur van het onderwijs: 0900 - 11113111. Dit kan als het ernstige zaken betreft. ( www.onderwijsinspectie.nl) ​​