Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit 4 personen. Twee ouders en twee personeelsleden.
De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie van de school over belangrijke zaken als: de besteding van geld en gebouwen, het formatieplan en het activiteitenplan voor het volgend schooljaar, het vaststellen van het jaarverslag, onderwijskundige ontwikkelingen en stand van zaken enz. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht en op veel andere onderwerpen adviesrecht.
Via het informatiebord in de hal kunnen ouders lezen welke onderwerpen in de raad besproken worden.
Vanuit het bestuur is er een GMR. Dit is een boven schoolse MR die onze MR op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen. ​