Nieuwsbrief 13 2014-2015

 • Gemaakt op: 1-5-2015 13:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

Belangrijke data

 • Zaterdag - Zondag 02.05.2015-17.05.2015: Meivakantie: 02.05–17.05 alle leerlingen vrij
 • Maandag 18.05.2015: Weer naar school
  8.05.2015: Start avond4daagse
 • Donderdag 21.05.2015: Slot avond4daagse
 • Donderdag 28.05.2015: Kennismakingsbijeenkomst nieuwe ouders
 • Maandag 01.06.2015: Schoolfotograaf
  01.06.2015: 08.30 uur : Ouderbijeenkomst Kleuters. / Thema: Prijzen en Belonen
 • Dinsdag 02.06.2015: Schoolfotograaf
 • Vrijdag 05.06.2015: Juffendag
 • Maandag-Woensdag 15.06.2015-17.06.2015: Kamp groep 8
 • Vrijdag 19.06.2015: Eindfeest 12.00 – 14.00 uur
 • Maandag 22.06.2015: Start verbouwingsactiviteiten
  22.06.2015: 08:30 uur: Ouderbijeenkomst Kleuters / Thema: Grenzen stellen
 • Dinsdag 23.06.2015: Wennen nieuwe klas
 • Donderdag 25.06.2015: Schoolreis
 • Dinsdag 30.06.2015: Musical groep 8


Welkom
Opnieuw kunnen we weer nieuwe leerlingen begroeten op Het Bovenland. In de 5e kleutergroep zijn in april gestart: Ariz Özberk , Rayan Charaf en Junayd Aknin. Welkom allemaal! Heel veel plezier bij ons op Het Bovenland.  

Meester Jarno
In groep 8 heten we een leerkracht welkom. Het is meester Jarno Weening. Meester Jarno is op 28 april gestart in groep 8. We wensen Jarno veel succes en hopen dat hij samen met de leerlingen van groep 8 de laatste periode van deze groep op Het Bovenland op een plezierige manier afsluit.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Op 22 april hebben verschillende teamleden van Het Bovenland hun kennis over bedrijfshulpverlening opgefrist tijdens een BHV cursus en zijn weer helemaal op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op dit gebied. Onlangs was er in het kader van BHV een aangekondigde ontruimingsoefening op school. Deze was bedoeld om kinderen te leren wat we van hen verwachten bij een ontruiming. Binnenkort zal de ontruimingsoefening herhaald worden, echter dit keer zal de oefening niet vooraf worden aangekondigd.

Thema Natuur
Na de meivakantie staat een nieuw thema centraal, natuur. Uitgangspunt voor dit thema vormen de kerndoelen 40 en 41. Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Terugblik sportdag
De jaarlijkse sportdag op woensdag 29 april was weer een succes. De leerlingen van alle groepen namen deel. De kinderen hadden veel plezier met zaklopen (1), touwtrekken (2), juf omverwerpen (3) en andere activiteiten. Het was goed weer en is gelukkig droog gebleven. Al met al een leuke, gezellige en sportief verlopen dag. Alle juffen, meesters en ouders bedankt voor organisatie en begeleiding!

Schoolbel
Het op tijd komen lukt de meeste kinderen steeds beter! Dat is fijn. De komende weken gaan we inzetten om op tijd (08.30 uur precies) te beginnen met de lessen. Daarvoor zullen we de schoolbel luiden als signaal dat de ouders de klas moeten verlaten en zij gesprekjes met de leerkracht moeten beëindigen. Dan gaat de deur van het lokaal dicht en dan gaat de les beginnen.

Toetsen kleuters
Na de meivakantie gaan de kleuters van groep 2 getoetst worden. Voorheen werden ook de kleuters van groep 1 getoetst. Omdat er totaal andere onderdelen getoetst worden zijn de toetsen van groep 1 en die van groep 2 niet te vergelijken. De toetsen van groep 1 zijn niet verplicht en omdat de groep 1 toets weinig informatie toevoegt hebben wij besloten om voor de kleuters van groep 1 de kleutertoets te laten vervallen.

Schoolplein en verbouwing
Zoals al geruime tijd bekend is gaat Het Bovenland uitbreiden. Het was alleen nog niet bekend wanneer de bouw nu echt van start zou gaan. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over. De bouwactiviteiten gaan op 22 juni van start. Dit betekent dat alle groepen tot aan de zomervakantie op de locatie Akersluis kunnen blijven. Om de bouw mogelijk te maken zal een gedeelte van het schoolplein worden aangepast. De aanpassing en herinrichting van het schoolplein zal in de meivakantie plaatsvinden.

Avond4daagse
Op 18 mei start de Avond4daagse in Badhoevedorp voor diegenen, die zich hebben opgegeven. Net voor de meivakantie heeft u hierover via de mail een infobrief ontvangen.

Kennismakingsbijeenkomst
Op 28 mei is er voor ouders die overwegen hun kind op Het Bovenland te plaatsen gelegenheid om een kijkje te komen nemen. De kennismakingsbijeenkomst start om 09.00 uur precies en duurt tot ongeveer 10.00 uur. Graag vooraf aanmelden bij de administratie of bij de directie (bovenland.directie@askoscholen.nl).

TSO betaling
Naar aanleiding van de herinnering zijn er veel ouders die inmiddels hun TSO-bijdrage hebben voldaan. Hartelijk dank hiervoor!
Voor ouders die de herinnering gemist hebben, hierbij het verzoek om het verschuldigde bedrag (€. 25,00 per leerling) per ommegaande over te maken op: Rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Ouderraad en schoolreis
Graag uw aandacht voor bijgaande bericht van de ouderraad.
Geen schoolreisje of schoolkamp zonder ouderbijdrage
Het bezoek van Sinterklaas, het kerstfeest en het paasfeest waren weer gezellig dit jaar! Op de sportdag hebben alle kinderen weer lekker kunnen sporten en het schoolreisje of het schoolkamp komen er nog aan. De ouderraad zorgt daarbij voor bijvoorbeeld leuke aankleding en cadeautjes en moet betalen voor de huur van de kerk, de sportvelden en het vervoer bij de uitstapjes. En de leerkrachten krijgen een klassenbudget dat ze samen met de kinderen en de klassenouder kunnen besteden aan bijvoorbeeld een thema.

Hiervoor vragen we voor elk kind op school van de ouders of verzorgers een bijdrage. Enige tijd geleden heeft u daarvoor een brief en een herinnering gekregen en als u inmiddels betaald heeft: hartelijk dank!

De bijdrage is vrijwillig, maar ……….kinderen voor wie niet betaald is kunnen helaas niet mee op schoolreisje.

Dat zou toch jammer zijn. Dus, kunt u zo snel mogelijk €58,00 per kind (of €50,50 als uw kind ná 1 januari is begonnen) overmaken op rekening NL93 INGB 0009 1028 63 ten name van Ouderraad Het Bovenland, onder vermelding van de naam en klas van uw kind(eren)? Contant betalen is niet meer mogelijk.

Alvast bedankt voor uw medewerking en mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij of Marja Damman (bovenland.directie@askoscholen.nl) opnemen.

Namens oudervereniging R.K. Basisschool het Bovenland,

Bram de Vries,
Penningmeester oudervereniging
aavries@dds.nl

Afspraak
Het valt ons op, dat niet alle ouders op de hoogte zijn van de afspraken rond het ophalen. Vandaar dat we de afspraak nog eens in herinnering roepen:

 • bij het ophalen om 14.45 en 12.30 mogen ouders pas het schoolplein op, nadat er geklapt is door de leerkrachten en het hek wordt geopend door een leerkracht of een leerling.

Protocollen
Op een basisschool zijn heel wat protocollen aanwezig op verschillende terreinen. Zoals bijvoorbeeld een dyslexieprotocol, ongevallen protocol, time-out protocol, pestprotocol etc. Het voert te ver om al deze protocollen in de schoolgids op te nemen. Daarom verwijzen we naar de mogelijkheid tot inzage van deze protocollen bij de directie.

Eindfeest
De ouderraad is al weer druk bezig met de voorbereidingen van het Eindfeest. Het Eindfeest vindt dit jaar plaats (in tegenstelling tot eerdere berichten) op vrijdag 19 juni van 12.00 – 14.00 uur. Zet het alvast in uw agenda! Meer informatie volgt later.

Parkeren: alleen daar waar het is toegestaan aub
Vriendelijk verzoek aan alle ouders om alleen daar te parkeren bij het halen en brengen, waar dit ook echt is toegestaan. School wil graag de relatie met de bewoners in de omgeving goed houden en dat kan alleen wanneer u meewerkt. Als het parkeerterrein bij het bruggetje vol is, parkeert u dan bij de loswal op Akersluis 8. Daar is voldoende plaats om te parkeren.

Ouder en Kind adviseur

Positief opvoeden: Voor al je vragen over opvoeden

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je wat werkt en het bij jou past? Positief Opvoeden, Triple P helpt ouders en opvoeders hierbij.

Het pedagogisch programma Positief Opvoeden, Triple P geeft ouders praktische tips om met grote en kleine problemen in het gezin om te gaan, zoals driftbuien van peuters, niet willen luisteren of slapen, opstandige tieners of problemen met zelfvertrouwen. Positief Opvoeden leert je hiermee om te gaan. Bij vragen en of het maken van een afspraak voor een gesprek kunt u terecht bij Aysegul Yilmaz, 0639048177, a.yilmaz@oktamsterdam.nl  

Ouderbijeenkomsten Kleuters
In juni zijn er twee ouderbijeenkomsten gepland voor de kleuters. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Ouder en Kind adviseur, Aysegul en de twee oudercontactmedewerkers, Lisanne en Olga. Alle ouders van de kleuters zijn hierbij van harte uitgenodigd! De intakelijst voor de aanmeldingen zullen vooraf ingevuld worden. Deze kunt u vinden in de klas van uw kind.

De vastgestelde data en thema's van de ouderbijeenkomsten zijn:

 • Maandag 1 juni om 08:30, Onderwerp thema: Prijzen en belonen
 • Maandag 22 juni 08:30, Onderwerp thema: Grenzen stellen

Als u vragen heeft over de inhoud, aanmelding etc, dan kunt u terecht bij de Ouder en Kind adviseur, Aysegul of de oudercontactmedewerkers, Olga en Lisanne.

Kindervaccinatie
Het bericht hieronder is van de GGD en bestemd voor iedereen die van plan is naar Marokko, Turkije, Egypte, Tunesië of te Algerije te gaan.

​Belangrijke data, welkom, meester Jarno, bedrijfshulpverlening (BHV), thema Natuur.

Foto's

Video's

Meer informatie